1. Türk Patoloji Dergisi (http://www.turkjpath.org) (ISSN: 1018- 5615), Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun resmi yayın organıdır. Yazı dili Türkçe ve İngilizce olup, yılda üç kez (Ocak, Mayıs, Eylül) olmak üzere dört ayda bir yayımlanan, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen bilimsel, hakemli bir dergidir.

2. Derginin amacı tanısal patolojinin tüm alanlarında yazılar yayınlayarak sürekli bir eğitim platformu yaratmak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Dergide bu amaçlara uygun olarak özgün araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, bilimsel toplantı özetleri, editöre mektuplar, kitap yorumları, biyografiler ve sosyal içerikli yazılar yayımlanır. Derlemeler ancak editörlerin daveti üzerine yazdırılarak yayımlanabilir.

3. Yazıların daha önce basılı olarak veya elektronik bir formatta yayımlanmamış olması veya yayımlanma amacıyla gönderildiği sırada bir başka dergide veya elektronik ortamda yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmaması, tarafımızdan kabul edildiğinde benzer bir formda herhangi bir dilde yayımlanmamış olması gereklidir. Kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar, bu durumun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.

4. BİLİMSEL SORUMLULUK
Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalede belirtilen yazarların çalışmaya belirli bir oranda katkısının olması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Sorumlu yazar, yazar sıralamasını “Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu’nu” doldurarak tüm yazarlar adına kabul etmiş sayılır. Yazarların tümünün ismi yazının başlığının altındaki bölümde yer almalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “Teşekkürler” kısmında sıralanabilir.

5. ETİK SORUMLULUK
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İnsanlar üzerinde yürütülen deneysel çalışmalar, Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklarasyonu’nda (http://www.healthscience.net/resources/declaration-of-helsinki/) tanımlanan etik kurallara uygun olmalıdır. Dolayısıyla yayımlanmak üzere gönderilen tüm makalelerde yukarıda belirtilen kurulun etik standartlarına uyulduğu belirtilmelidir. Yerel veya uluslararası etik kurullardan alınan gerekli tüm onay belgeleri de makale ile birlikte gönderilmelidir. Yazarlar, makalenin yöntem(ler) bölümünde çalışmayı bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılan insanlardan “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmek zorundadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda, çalışma protokolünün çalışmanın yapıldığı kurumdaki hayvan deneyleri etik kurulu tarafından onaylandığı ve çalışmanın “laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı kılavuzu” (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) ile uyumlu olduğu belirtilmelidir. Yazarlar etik kurul onayını yazı ile birlikte göndermelidir.

Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. var ise yazarlar; yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak, ayrıca bunu makalede belirtmek zorundadır.

Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynak sayfasında, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması vb. ile ticari hiçbir ilişkinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişki olduğunu bildirmek zorundadır.

Editörler ve yayımcı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

Hastalar ve çalışmaya katılanların gizlilik ve mahremiyeti:

Yazarlar, makalede hastanın kimliğini belirtir nitelikteki ifadeler, isim, isim kısaltmaları, hastane protokol numaraları ya da fotoğraf kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu gibi tanımlayıcı bilgiler, bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasisi) yazılı “bilgilendirilmiş olur” vermedikçe basılmazlar. “Bilgilendirilmiş olur” alındığı da makalede belirtilmelidir.

6. EDİTÖR(LER), YAZAR(LAR) VE HAKEMLER İLE İLİŞKİLER
Editör makalelerle ilgili bilgileri (makalenin alınması, içeriği gözden geçirme süreci, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmaz. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar. Hakemler gözden geçirmelerini bitirdikten sonra, değerlendirmelerini editöre gönderir. Yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin değerlendirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir. Dergiye gönderilen yazılar, editörler kurulu tarafından hakem değerlendirmesine gönderilir ve dört hafta içinde yazarlar bilgilendirilir. Editörler kurulu, makalede düzeltmeler yapma hakkını saklı tutar. Düzeltme istenen makalelere, hakemlere verilen yanıtları içeren ayrı bir yazı eklenmelidir. Aşağıda belirtilen yazım kurallarına uymayan yazılar, içerik açısından değerlendirmeye alınmadan yazarlara iade edilir.

7. YAZININ HAZIRLANMASI
Yazılar çift aralıklı, 12 punto ve sola hizalanmış olarak, “Times New Roman” karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır ve sayfa numaraları her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Makaleler “Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu” tarafından belirlenen: Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken Stardartlar’a (http://www.icmje.org) uygun olmalıdır. Özgün araştırma yazıları çift aralıklı olarak en fazla 15 sayfa, olgu sunumları ise en fazla 10 sayfa olmalıdır. Yazılar “doc” veya “txt” formatında gönderilmelidir. Yazıda aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:

a. Başlık sayfası: Yazının başlığını (Türkçe-İngilizce), yazarların adlarını, akademik ünvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), yazışmaların yapılacağı yazarın adını, açık adresini, telefon ve faks numaralarını ve e-posta adresini, yanı sıra 40 karakteri geçmeyen bir kısa başlık içermelidir. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise toplantı adı, tarihi ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.

b. Öz ve anahtar sözcükler: Türkçe özgün araştırma makaleleri İngilizce öz, İngilizce makaleler de Türkçe öz içermelidir. Öz, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özler, bölümlü ve yapılandırılmış [amaç, gereç ve yöntem(ler), bulgular, sonuç(lar)] olmalıdır. Olgu sunumlarında amaç, olgu/olgular, sonuçlar bölümlerini içeren yapılandırılmış öz bulunmalıdır. Özde kısaltma kullanılmamalıdır. “Index Medicus: Medical Subject Headings” (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ile uyumlu, Türkçe ve İngilizce üç ile beş adet anahtar sözcük kullanılmalıdır.

c. Metin: Özgün araştırma makaleleri giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar ve tartışma içerecek şekilde dört ana başlık altında düzenlenmelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır. Eğer bir marka belirtiliyorsa üretici firmanın adı ve adresi (şehir, ülke) verilmelidir. Olgu sunumlarında giriş, olgu/olgular, tartışma bölümleri yer almalıdır. Makalenin sonunda kaynaklardan önce varsa araştırmaya veya makalenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara “teşekkür” yazılabilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.

d. Kaynaklar: Kaynaklar “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” tarafından geliştirilen “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” kurallarına göre düzenlenmelidir. Bu çerçevede sıklıkla kullanılan kaynaklar için aşağıda örnekler verilmiştir. Burada belirtilmeyen diğer kaynak biçimleri için ilgili web sitesi http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html rehber olarak kullanılmalıdır. Her kaynak metinde kullanım sırasına göre ayrı ayrı numaralandırılmalı ve numaralar metinde cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Dergi isimleri Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilir. Dergi isimlerinin kısaltmaları için Index Medicus’da dizinlenen dergiler listesine veya http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html adresine bakınız. Index’e girmeyen dergi isimlerinde kısaltma yapılmaz. Sadece yayımlanmış veya yayımlanmak üzere “baskıda” olan makaleler, kaynaklarda gösterilebilir. Yazarların tümü yazılmalı, “et al” kullanılmamalıdır. Makale kaynakları verilirken eğer varsa kaynaklara ait DOI ve PMID numaralarının da kaynağın sonuna eklenmesi gerekmektedir.

Dergiler: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7. PMID: 12140307 DOI: 10.1056/NEJMsb020632

Kitaplar: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Kitap bölümleri: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. 93-113.

Toplantı bildirileri: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

e. Tablolar: Tablolar ana metin içinde kaynaklardan sonra gelmeli, her tablo ayrı bir sayfada olacak şekilde ve çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Makale içindeki geçiş sırasına göre Romen rakamlarıyla numaralandırılmalı ve kısa-öz bir başlık taşımalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo açıklamaları ve kısaltmalar altta yer almalıdır. Tablolar metin içindeki bilgileri tekrarlamaktan ziyade kendini açıklayıcı nitelikte olmalıdır.

f. Resimler ve şekiller: Bütün resimler metin içinde kullanım sıralarına göre Arap rakamlarıyla numaralandırılmalı ve metinde parantez içinde gösterilmelidir. Resimler, TIFF veya JPEG olarak taranmalı, kaydedilmeli ve ayrı dosya olarak gönderilmeli, metin dosyasına eklenmemelidir. Elektronik fotograflar, radyograflar, BT görüntüleri ve taranmış görüntüler en az 300 dpi ve 1200x960 piksel çözünürlükte olmalıdır. Zorunlu olmadıkça resim üzerinde yazı yazılmasından kaçınılmalıdır.

g. Resim ve şekil alt yazıları: Bütün resim ve şekiller için alt yazı yazılmalıdır. Alt yazılar ana metinde tablolardan sonra gelmeli, kısa ve öz bir şekilde yazılmalı, kullanılan boya/yöntem ve orijinal büyütme belirtilmelidir. Şekillerde kullanılan semboller ve kısaltmalar tanımlanmalıdır.

8. YAZILARIN GÖNDERİLMESİ
Yazılar yalnızca internet üzerinden kabul edilmektedir (http://www.turkjpath.org/submit). Sorumlu yazar, yazı ile birlikte “Türk Patoloji Dergisi Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu’nu doldurarak sisteme yüklemelidir. Formu indirmek için tıklayınız: “http://www.turkjpath.org/yayin_hakki_devir_formu.doc”

9. AYRI BASKILAR
Yazarlara ücretsiz olarak makalenin elektronik ayrı baskısı (PDF) ve bir adet dergi gönderilecektir. Yayımcı tarafından makalenin ücretsiz ayrı baskıları gönderilmez.

10. YAYIN HAKKI DEVRİ
Kabul edilen makalenin yayın hakları Patoloji Dernekleri Federasyonu’na devredilmelidir. Yayın hakkı makalenin basım, çoğaltım ve dağıtım haklarını içermektedir. Yazarlar, Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun yayın hakkı sahibi olduğunu ve yayının kaynağını belirtmek koşuluyla bu makaleyi ücretsiz olarak web ortamına açabilir. Bu durumda Türk Patoloji Dergisi’ndeki orjinal makaleye web sitesinde çevrimiçi bir bağlantı yaratılmalı ve bağlantı noktasında şu ifade yer almalıdır: “Orijinal makale http://www.turkjpath.org adresinde yer almaktadır.” Dergide basılan tüm makaleler yayın hakkı ile korunmaktadır. Basılmış olan hiç bir materyal Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde başka bir yerde yayımlanamaz. Patoloji Dernekleri Federasyonu bu dergide yayınlanan bilgilerden oluşabilecek yanlışlık, eksiklik ve hak iddiaları ile ilgili olarak yasal sorumluluk kabul etmez. Yazı sisteme yüklenirken “Türk Patoloji Dergisi Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu"nun sorumlu yazar tarafından doldurulması ve yüklenmesi gerekmektedir. Tüm makaleler için bu formun doldurularak yüklenmesi şarttır. Form, sorumlu yazar tarafından belirtilen şekilde doldurulmaz veya eksik bırakılırsa makale değerlendirmeye alınmaz. Tüm yazarların makaleye katkı sağlamış olması gerekir ve sorumlu yazar bunu ilgili bölümde belirtir. Sağlanan katkı bölümüne birden fazla yazar ismi yazılabilir. Sorumlu yazar, makale ile ilgili tüm bilgilerin doğruluğunu, tüm yazarların bu bilgiler üzerinde fikir birliğinde olduğunu kabul eder. Maddi veya bireysel ilişki nedeni ile herhangi bir yazar çıkar elde ediyorsa, makaleye maddi ve/veya gereç desteği sağlandıysa, sorumlu yazar tarafından belirtilmesi gerekir.

11. EDİTÖRLÜK YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Alp Usubütün (Baş Editör)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Patoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye, Ankara
Tel: +90 (312) 305 15 63; +90 (536) 514 77 17
E-posta: alpusubutun@yahoo.com

12. YAYIMCI YAZIŞMA ADRESİ
Can Kangal (Yönetici)
Buluş Tasarım ve Matbaacılık
Bahriye Üçok Caddesi No: 9/1 Beşevler,
06500, Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 223 55 44; +90 (312) 222 44 06
Faks : +90 (312) 222 44 07
E-posta: bulus@bulustasarim.com.tr