SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4     
3 articles found.
  • OVERİN PRİMER VE METASTATİK KARSİNOMLARININ AYIRICI TANISINDA İMMUNHİSTOKİMYANIN DEĞERİ
         Ekrem YAVUZ, Çağlar ÇAKIR, Nimet AKBAŞ, Sıtkı TUZLALI, Faruk TAŞ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
  • RENAL AMİLOİD BİRİKİMLERİNİN TAYİNİNDE KONGO KIRMIZISI FLÖRESANSI
         Sait ŞEN, Yeşim ERTAN, Gülçin BAŞDEMİR
  • MALİGN MELANOM İLE SPİTZ NEVUS VE ATİPİK SPİTZ TÜMÖR AYRIMINDA Kİ-67 VE P53’ÜN DEĞERİ
         Taner AKALIN, Ayla YÜCETÜRK, Gülşen KANDİLOĞLU
  •