SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 076-079    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
SÜPERFİSYEL ANJİYOMİKSOM: OLGU SUNUMU
Ayşegül Akder SARI, Filiz DAĞ, Aylin ÇALLI, Murat ERMETE
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Superfisyal anjiomiksom, miksoid tümörler.

Süperfisyel anjiomiksom (kutanöz miksom) yavaş büyüyen, ağrısız, dermal veya subkutanöz yerleşimli, baş- boyun, gövde ve genital bölgede görülen, lokal rekürrens riski olmasına rağmen metastaz potansiyeli bulunmayan nadir bir lezyondur. Bu makalede sağ inguinal bölgede lokalize kitlesi olan ve süperfisyel anjiyomiksom tanısı alan 45 yaşında kadın olgu sunuldu. Tümör subkutanöz yerleşimli, 3x2,5x2 cm boyutlarında, kesitlerinde jelatinöz özellikte ve iki adet miksömatöz nodul içermekte idi. Mikroskopik incelemede lezyon kısmen kötü sınırlı idi. Yoğun miksomatöz stromada iğsi veya yıldızsı hücreler, küçük kan damarları, stromal hemoraji ile nötrofillerin ve mast hücrelerinin de bulunduğu mikst yangısal hücre infiltrasyonu izlendi. Sitoloijik atipi veya pleomorfizm söz konusu değildi. Epidermoid kistler ve sıkışmış deri ekleri şeklinde kendini gösteren epidermal komponent dikkat çekici idi. immunohistokimyasal olarak lezyonal hücreler CD34 ile fokal pozitif boyandı. Nadir olarak izlenmesi ve diğer benign ve malign miksoid tümörlerden ayırıcı tanısının önemli olması dolayısı ile olgu literatürler eşliğinde gözden geçirilerek tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]