SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 003-007    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
VİRAL HEPATİTLERİN HİSTOLOJİK SKORLAMASINDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM
Mine G. GÜLLÜOĞLU, Yasemin ÖZLÜK, Ayşe Sanem ÖZTÜRK, Dilek DEMİR, Uğur ÇEVİKBAŞ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Kronik viral hepatit, histopatoloji, skorlama sistemi, histolojik aktivite, fibrozis

Kronik viral hepatitlerin histolojik değerlendirmesinde çeşitli skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, METAVİR, Batts-Ludwig, modifiye Knodell sistemlerinde ve Anabilim Dalı’mızda HCV hepatitlerinin skorlanmasında kullanılan kendi sistemimizde gözlemciler arası uyumu araştırmaktır. Kronik HBV ve HCV hepatitli 79 hastanın Anabilim Dalı’mızda incelenen karaciğer iğne biyopsi materyalleri bu çalışmaya alındı. Vakalara ait arşiv preparatları çıkarılarak sözü edilen sistemlere göre hepatit aktivite derecesi ve fibrozis yeniden skorlandı. Gözlemciler arası uyumu değerlendirmede kappa istatistiği kullanıldı. Çalışmada 43 (%54.4) HBV, 36 (%45.6) HCV hepatiti değerlendirildi. Hepatit aktivitesi skorlamalarında gözlemciler arası uyum kappa skoru 0.26 ile 0.65 arasında değişiyordu. Uyumun en yüksek olduğu sistem Batts-Ludwig sistemi idi. Fibrozis derecelerinin ( evreleme) skorlamalarında ise uyum kappa skorunun 0.33 ile 0.67 arasında değiştiği saptandı. Fibrozis skorlamalarında METAVİR sistemi ile en yüksek kappa skoru elde edildi. Biyopsilerin içerdiği portal bölge sayısı uyumu artıran faktörlerdendi. Kullanılan skorlama sistemi basitleştikçe gözlemciler arası uyumun arttığı sonucuna varıldı. Bu nedenle, rutin incelemelerde gözlemciler arası uyumun daha iyi olduğu basit ve görsel bir sistemi kullanmanın pratik açıdan daha tercih edilebilir olduğu belirlendi. Ayrıca, raporun, skorlamanın yanısıra lezyonların tanımlamalarını da içermesi sonucun tekrarlanabilirliği açısından önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]