SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 008-010    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA E-CADHERİN VE Ki-67 EKSPRESYONUNUN EVRE, HİSTOLOJİK TİP VE DERECE İLE İLİŞKİSİ
Mehmet KEFELİ, Filiz KARAGÖZ, Sancar BARIŞ, Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Bedri KANDEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun
KEY WORDS : Kolorektal karsinom, adenokarsinom, müsinöz karsinom, E-cadherin, Ki-67

Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 1998-2002 yılları arasında kolorektal karsinom tanısı almış 102 adet kolorektal rezeksiyon materyaline ait kesitler retrospektif olarak incelendi. E-cadherin ve Ki-67 ekspresyonunu saptamak amacıyla immünhistokimyasal çalışma yapıldı ve E-cadherin ve Ki-67 ekspresyonu ile tümörlerin diferansiyasyon, histolojik alt tip ve evreleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Yüziki kolorektal adenokarsinom ve müsinöz karsinom olgusunun 89’unda (%87) E-cadherin ekspresyonu saptandı. Yirmiüç olgu (+), 32 olgu (++), 34 olgu (+++) olarak değerlendirildi. Ki-67 ekspresyonu 86 olguda (%84) gösterilebildi ve ortalama Ki-67 indeksi %16.7 olarak bulundu. E-cadherin ve Ki-67 ekspresyonu ile tümör diferansiyasyonu arasında ilişki gözlendi, ancak tümörün evresi ve histolojik tipi arasında bir ilişki bulunmadı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]