SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 017-020    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
LARENKSİN KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMLARINDA TTF-1 EKSPRESYONU
Yasemin ÖZLÜK, Mine G. GÜLLÜOĞLU
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Larenks, küçük hücreli nöroendokrin karsinom, TTF-1

Küçük hücreli nöroendokrin karsinomlar larenkste nadir görülür. Ayırıcı tanı spektrumu geniş olmamakla birlikte, larenksin tipik ve atipik karsinoid tümörlerinin yanı sıra, metastatik küçük hücreli akciğer karsinomunu da içermektedir. Bu çalışmada larenksin küçük hücreli nöroendokrin karsinomuna ait 4 olgu üzerinden literatür eşliğinde morfolojik ve immünhistokimyasal analiz sunulmaktadır. Primer larenks kaynaklı olan 3 vakada ve küçük hücreli akciğer karsinomu metastazı olan 1 vakada TTF-1 ekspresyonu saptandı. Bu veriler literatürdeki veriler ışığında değerlendirildiğinde, TTF-1 ekspresyonunun primer/metastatik küçük hücreli karsinom ayırımında tartışmalı olduğu sonucuna varıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]