SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4, Page(s) 054-056    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PEDİYATRİK DİFFÜZ NON-HODGKİN LENFOMALARDA ÇOKLU KÜÇÜK DOKU İNCELEME (TISSUE MICROARRAY) YÖNTEMİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL UYGULAMADA GÜVENİLİRLİĞİ
Safiye AKTAŞ, Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi Patoloji Laboratuarı
KEY WORDS : Çoklu küçük doku incelemesi, çocukluk çağı, Non-Hodgkin lenfoma

Bu çalışmanın amacı pediyatrikdiffüz Non-Hodgkin LenfomalardaTMA (Tissue Microarray) yöntemi ile immünhistokimyasal olarak LCA, CD20, CD3, CD30 immün reaktivitesinin araştırılması ve rutin inceleme sonuçları ile karşılaştırılmasıdır.

Yirmi adet pediyatrik diffüz Non-Hodgkin Lenfoma olgusunda hematoksilen eozin boyalı preparatlarda lezyonu örnekleyen bir alan seçildi. Bu alana karşı gelen blok alanından 2 mm çaplı biyopsi iğnesi ile manüel olarak her bir olgu için bir adet rebiyopsi uygulandı. Yirmi rebiyopsi, yeni bir bloğa referans kullanarak aynı düzlemde yeniden gömüldü. Hazırlanan 3 mikrometre kalınlığındaki kesitlere immünhistokimyasal yöntemle LCA, CD20, CDS, CD30 ve negatif kontrol uygulandı. Rutin kesitlerin sonuçları ile birebir uyum testi uygulanarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Uygulanan rebiyopsilerin tümü LCA pozitifti. CD20, CD3, CD30 incelemeleri rutin kesit immünhistokimyasal incelemeler ile uyumluydu. Bu nedenle bire bir uyum testi %100'dür.

Pediyatrik diffüz Non-Hodgkin lenfomalarda immünhistokimyasal incelemede çoklu küçük doku incelemesi kısıtlı sayıda olgu içeren bu seride güvenilir bir yöntem olma izlenimi vermektedir. Bunda pediyatrik diffüz Non-Hodgkin lenfomaların diffüz ve uniform lezyonlar olmasının katkısı olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]