SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 042-044    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
NÖROFİBROMATOZİS EŞLİĞİNDE NON-SPORADİK ADRENAL KOMPOZİT FEOKROMOSİTOM (FEOKROMOSİTOM-GANGLİONÖROM BİRLİKTELİĞİ) (OLGU SUNUMU)
Zuhal GÜCİN, Melih Özgün GEÇER, Bilgin AKSOY
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
KEY WORDS : Feokromositom, kompozit feokromositom, nörokristopati

Kompozit feokromositomlar çoğu adrenal yerleşimli olan ve baskın komponenti feokromositoma ek ikincil olarak ganlionörom, ganglionöroblastom ya da nöroblastom gibi alanlar taşıyan tümörlerdir. Sporadik ya da non-sporadik olabilirler. Nonsporadik olgular genellikle multipl endokrin neoplazi sendromları, von Hippel Lindau ya da von Recklinghausen sendromu gibi durumlarda ortaya çıkar. Olgumuz 35 yaşında erkek hastadır. Hipertansiyon ve buna bağlı ikincil yakınmalarla başvurmuş, klinik, laboratuar ve radyolojik inceleme sonunda feokromositom ön tanısı ile opere edilmiştir. Patolojik incelemede klasik feokromositom alanları ile ganglionörom komponenti de saptanmış ve kompozit feokromositom tanısı almıştır. Hastada yaygın kafeola lekeleri ve biri iki yıl önce eksize edilmiş olan kutanöz nörofibromlar mevcuttur. Bu durumda olgu nonsporadik (nörofibromatozisli) kompozit bir feokromositom olarak kabul edilmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]