SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4, Page(s) 066-068    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OVERİN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖRLERİ: ALTI OLGU ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL ANALİZ
Gülsen KURT, Rıdvan İLHAN, Ekrem YAVUZ, Sıtkı TUZLALI, Altan İPLİKÇİ
Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji ABD, İstanbul
KEY WORDS : Over, sklerozan stromal tümör, immünhistokimya

Sklerozan stromal tümör överin nadir görülen benign tümörüdür. Çalışmamızda 6 sklerozan stromal tümör olgusu sunulmaktadır. Altı hasta da genç yaştadır. Kalretinin, inhibin, aktin, östrojen ve progesteron reseptörü ve Kİ-67 kullanılarak yapılan immünhistokimyasal çalışmada bulgularımız bu tümörlerin över stromasmdan kaynaklanan benign karakterli tümörler olduğu kanısını desteklemiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]