SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4, Page(s) 044-048    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM VE ÇEVRE NONTÜMÖRAL EPİDERMİSTE p53, bcl-2, bax EKSPRESYONU
Sema BİRCAN, Özden ÇANDIR, Nilgün KAPUCUOĞLU, Şirin BAŞPINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
KEY WORDS : Bazal hücreli karsinom, p53, bcl-2, bax, immünhistokimya

Bu çalışmada bazal hücreli karsinom (BHK) ile çevresindeki nontümöral epidermiste p53, bcl-2, bax ekspresyonunun immünhistokimyasal yöntemle incelenmesi amaçlandı. Elli dört solid tip BHK’da streptavidin-biyotin-peroksidaz tekniği ile p53, bcl-2 ve bax antikorları uygulanmış, tümör hücrelerindeki immünreaktivite: negatif (-), zayıf (+1), orta (+2), şiddetli pozitif (+3) olarak skorlanmıştır. Yaş ortalaması 62 olup, lezyonların 42’si baş boyun, 3’ü ekstremite ve 1’i gövde yerleşimliydi. Kırk bir BHK solid nodüler, 13 olgu infiltratif özellikteydi. Nontümöral epidermiste, olguların %66.7’sinde p53 pozitifliği saptanırken, bcl- 2 ile epidermal bazal hücrelerde ve kıl folliküllerinde devamlılık gösteren, bax ile genelde suprabasal dağınık özellikte olan pozitiflik izlendi. BHK’da, 41 olguda (%75.9) p53 pozitifliği gözlendi ve nontümöral epidermis ile BHK’daki p53 immünreaktivitesi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p=0.004, r=0.392). Ayrıca BHK’daki p53 pozitiflik seviyesi nontümöral epidermiste p53’ü pozitif olan olgularda anlamlı yüksek bulundu (p=0.034). Bcl-2 ile 40 olguda (%74.1) genellikle homojen ve yüksek seviyelerde pozitiflik bulunurken, bax ile 24 olguda (%44.4) heterojen pozitiflik görüldü. Bcl-2 ve bax ekspresyonu arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu (p=0.039, r=0.282). p53, bcl-2 ve bax ekspresyonlarının tümör gelişim paterni ile ilişkisi incelendiğinde, bcl-2 ekspresyonunun solid nodüler tipte infiltratif olanlardan daha fazla olduğu saptandı (p=0.002). Bulgularımıza göre nontümöral epidermiste ve BHK’da yüksek oranlardaki p53 pozitifliği, p53 ile kronik güneş ışığı hasarı ilişkisini ve BHK etyopatogenezinde UV’nin önemini göstermektedir. BHK’larda yaygın şekilde eksprese edilen bcl-2’nin infiltratif tipte azaldığı gözlenmiştir. Bulgularımız bax proteininin BHK’da apoptoz düzenlenmesine katıldığını ve bcl-2 ile pozitif korelasyon göstermesine rağmen tümör gelişim paterni ile aralarında bir ilişki bulunmadığını düşündürmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]