SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4, Page(s) 054-057    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MEMENİN PSÖDOANJİYOMATÖZ STROMAL HİPERPLAZİSİ (14 OLGUDA MORFOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRME)
Sanem ÖZTÜRK1, Ekrem YAVUZ1, Memduh DURSUN2, Oktar ASOĞLU3, Rıdvan İLHAN1, Sıtkı TUZLALI1, Altan İPLİKÇİ1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Meme, psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi, CD34, progesteron reseptörü

Memenin psödoanjiyomatöz stromal hiperplazisi (PASH) nadir görülen bir benign mezenkimal lezyondur. Stromal hiperplazi sonucu kollajen liflerin ve miyofibroblastların birbirlerinden ayrılmaları ile oluşan yarıklanmalar ile bu yarıklanmaları çevreleyen endotel benzeri iğsi hücreler, bu lezyonun karakteristik histolojik özelliğidir. Çalışmamızda arşivimizde bulunan 14 adet PASH tanısı almış olgu, literatür bilgileri ile karşılaştırmalı olarak yeniden değerlendirildi. Olgulara immünhistokimyasal olarak CD34 antikoru ve anti progesteron reseptörü uygulandı. Ayrıca Giemsa histokimyasal boyama yöntemi ile olgulardaki mast hücre popülasyonu incelendi. Olgularımızın tümü memede kitle şikayeti ile başvuran kadın hastalardı. Lezyon çapları 1-13.5 cm arasında (ortalama 4 cm) değişiyordu. Tümünde, lezyonun temel hücreleri olan ve yarıklanmaları çevreleyen iğsi hücreler, CD34 ile pozitif immünreaktivite gösterdi. Bu hücrelerde progesteron reseptörü ile immün boyanma saptanmadı. Giemsa boyası ile yapılan incelemede lezyona eşlik eden mast hücre yoğunluğu ortalama 17.5/10 BBA olarak saptandı. Sonuç olarak, PASH lezyonları radyolojik, makroskopik ve mikroskopik olarak birçok mezenkimal lezyon ile benzerlik göstermektedir. Bu lezyonların ayırıcı tanısına giren diğer lezyonlardan ayırımında, makroskopik incelemede alınan örnek sayısının arttırılması, dikkatli bir inceleme yeterli olmakla birlikte, CD34 immünreaktivitesi tanıyı destekleyen bir diğer yöntem olarak kullanılabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]