SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4, Page(s) 070-071    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
AKSESUAR OVERDE ENDOMETRİYOZİS: OLGU SUNUMU
Yurdanur SÜLLÜ, Gamze DÖNMEZ, Bedri KANDEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun
KEY WORDS : Aksesuar over, endometriyozis

Over dokusuna komşu veya onunla ilişkili fazladan bir over dokusu olarak tanımlanan aksesuar over nadir bir jinekolojik anomalidir. Embriyogenetik anomali sonucu ya da inflamasyon veya cerrahiye sekonder olarak geliştiğine dair farklı teoriler mevcuttur. Genelde asemptomatik olduğundan rastlantısal olarak saptanır. Bu çalışmada sol over kisti ve miyoma uteri nedeniyle histerektomi yapılan hastada saptadığımız aksesuar overde endometriyozis, nadir görülen bir durum olması nedeniyle sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]