SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 017-020    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Tiroid papiller karsinomlarında c-KIT
Oğuz AYDIN, Levent YILDIZ, Mehmet KEFELİ, Canan YÜKSEL, Yurdanur SÜLLÜ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kurupelit, Samsun
KEY WORDS : Tiroid, papiller karsinom, c-kit, CD 117, immünhistokimya

Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nın 1990-2006 yılları arası arşivleri taranarak tespit edilen 91 tiroid papiller karsinom olgusu çalışmaya alındı. Uygun bloklar seçilerek ckit (CD117) ile immünhistokimyasal çalışma yapıldı. Çalışmaya alınan 91 olgunun 78'i klasik tip, 13'ü foliküler varyanttı. Doksan bir olgunun 76'sında (%83,51) pozitif boyanma saptandı. Olgular histolojik alt tiplerine göre boyanma şiddeti ve yaygınlıkları yönünden değerlendirildi. c-kit, tiroid papiller karsinomlarında hem çevredeki tümör dışı tiroid dokusuna göre hem de klasik tipte foliküler varyanta göre daha şiddetli ve yaygın boyanma gösterdi. Bu sonuçlar c-kit'in tiroid papiller karsinomlarında tanısal ve tedaviye yönelik yeni açılımlar sağlayabileceğini düşündürmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]