SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 026-031    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Mide adenokarsinomlarında CD44 ve Ki67 ekspresyonu (klinikopatolojik parametrelerle korelasyon)
Sema ARICI, Fügen KIVANÇ, Hatice ÖZER, Reyhan EĞİLMEZ, Şahande ELAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Mide adenokarsinomu, CD44, Ki67, immünhistokimya

CD44 tümör yayılımı ve metastazında önemli olan bir adezyon molekülüdür. Gastrointestinal sistem tümörleri yanı sıra akciğer, serviks, karaciğer gibi farklı organ tümörlerinde CD44 ekspresyon özelliği araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda CD44'ün prognostik değeri ile ilgili farklı veriler elde edilmiştir. Ki67 ise, hücrelerin proliferatif aktivitesini belirleyen ve tümörlerde prognoz hakkında yardımcı olabilen bir belirleyicidir. Bu çalışmada amaç, CD44 ile Ki67'nin mide kanserindeki ekspresyonlarının yanı sıra grade, invazyon derinliği, lenf bezi metastazı ve damar invazyonu gibi klinikopatolojik parametrelerle olan ilişkilerini araştırmaktır. Mide adenokarsinomu tanısı almış 48 dokuya immünhistokimyasal olarak CD44 boyası uygulanmıştır. Klinikopatolojik parametrelerle CD44 ekspresyonu arasında anlamlı ilişki tespit edilmezken, grade arttıkça CD44 ve Ki67 ekspresyonunda artış saptanmıştır. CD44 ve Ki67'nin mide karsinomunun diferansiyasyonunu yorumlamada yardımcı olabilecekleri düşünülmekle birlikte kanserin ilerlemesi ve yayılımında rollerinin olamayabileceği düşünülmüştür. Bununla birlikte CD44 'ün mide karsinomu ilerlemesi ve yayılımındaki rolünü belirlemek için daha fazla çalışmalara gerek vardır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]