SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 032-036    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Paratestiküler adenomatoid tümör (dokuz olguda morfolojik ve immünhistokimyasal inceleme)
Ebru KARAYİĞİT, Özgür METE, Işın KILIÇASLAN, Veli UYSAL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
KEY WORDS : Adenomatoid tümör, epididim, testis, mezotel

Skrotal solid kitlelerin hemen tümü malign tümörlerdir. Bunlar arasında mezotelden köken alanlar ise genelde benigndir. Adenomatoid tümörler, mezotel kökenli solid tümörlerin büyük kısmını oluşturmaktadır. Adenomatoid tümör tüm yaş gruplarında görülebilirse de sıklıkla üçüncü ve beşinci dekadda görülür. Tedavisi cerrahi olan bu tümörler tanı zorlukları gösterebilmektedir.

Adenomatoid tümörler, sıklıkla epididim alt polünde, ender olarak tunika albuginea ve spermatik kordda yerleşir. Tipik epididimal lokalizasyonu ile birlikte adenomatoid tümörler genellikle tanı zorluğu oluşturmasa da özellikle tunika albuginea yerleşimli olanlar seks kord tümörler, benign mezenkimal tümörler ve malign mezotelyoma ile karışabilmektedir. Damar tümörleri de sıklıkla ayırıcı tanı içinde yer almaktadır. Buna ek olarak başlıca iğsi ve taşlı yüzük hücreli alanlardan oluşan adenomatoid tümörler metastatik bir tümörü taklit edebilir. Sonuç olarak, mezotelyal orijinli olduğu bildirilen adenomatoid tümörlerin ayırımında morfolojik bulgulara ek olarak immünhistokimyasal çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]