SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 037-041    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Anorektal malign melanom: Üç olgu sunumu
Damlanur SAKIZ 1, Ayten LİVAOĞLU 2, Tuğba TAŞKIN 1, Tülay BAŞAK 1, Fevziye KABUKÇUOĞLU 1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı,İstanbul
2Erzurum Numune Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, Erzurum
KEY WORDS : Anorektal kanal, malign melanom, ayırıcı tanı

Anorektal yerleşimli malign melanom ender görülen ve agresif seyirli bir tümördür. Bu bölgedeki malignitelerin %0.8-1’ini, tüm malign melanomların ise %0.7’sini oluşturur. Bu tümörlerin anüste çok katlı yassı epitel, transizyonel epitel ve rektumda kolumnar epiteldeki melanositler ya da melanositik proliferasyon zemininde geliştiği düşünülmektedir.

Bu çalışmada, 2001-2003 yılları arasında rektal kanama yakınması ile hastanemize başvuran sırasıyla 62, 62, 55 yaşlarında bir kadın ve iki erkek üç anorektal malign melanom olgusu incelendi. Olguların rektal biyopsilerinden biri indiferansiye karsinom, diğerleri malign melanom olarak rapor edildi. Tüm olgulara Miles operasyonu uygulandı. Her üç tümör de makroskopik olarak pektinat çizgiye bitişik, yer yer ülsere polipoid kitleler şeklindeydi. Tümörlerin en büyük boyutları sırasıyla 5,5, 6 ve 10 cm idi. Bütün olgularda tümör hücreleri HMB45, S100 proteini ve Melan-A ile immünreaktivite gösterirken, pansitokeratin ile reaksiyon gözlenmedi.

Anorektal malign melanomun ender görülen bir tümör olması ve morfolojik bulguların indiferansiye karsinom ve mezenkimal tümörlerle karışabilmesi nedeniyle, özellikle endoskopik biyopsilerin değerlendirilmesinde immünhistokimyasal inceleme tanıda yönlendirici olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]