SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 085-088    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01002
Klinik Olarak Endometriomayı Taklit Eden Ovarian Heterotopik Gebelik
Nilüfer ONAK KANDEMİR1, Figen BARUT1, Gamze YURDAKAN1, Ülkü BAYAR2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
1Departments of Pathology, Karaelmas University, Faculty of Medicine, ZONGULDAK, TURKEY
2Departments of Gynaecology and Obstetrics, Karaelmas University, Faculty of Medicine, ZONGULDAK, TURKEY
KEY WORDS : Ektopik gebelik, Over, Endometrioma

Heterotopik gebelik; oldukça nadir görülen ve pre-operatif tanısı zor olan bir durumdur. Bu çalışmada 33 yaşında kadın hastada, in vitro fertilizasyon uygulamasını takiben gelişen ve klinik olarak endometrioma' yı taklit eden ovarian heterotopik gebelik olgusu sunulmuştur. Heterotopik gebelik tanısında klinik, histopatolojik ve immünhistokimyasal incelemenin önemi vurgulanmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]