SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 095-106    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01005
Asistanların Bakışı ile Türkiye'de Patoloji Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi: Bir Anket Çalışması
Kemal KÖSEMEHMETOĞLU1, Ayça TAN2, Tuğçe ESEN3, Kıvılcım EREN ATEŞ4
1S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA
2S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü İZMİR
3Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
4Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ADANA, TÜRKİYE

1Departments of Pathology, M.H. Ankara Atatürk Education and Research Hospital, ANKARA
2Departments of Pathology, M.H. Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR
3Departments of Pathology, Cerrahpaşa University, Faculty of Medicine, İSTANBUL
4Departments of Pathology, Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY

KEY WORDS : Patoloji, Uzmanlık öğrencisi eğitimi, Asistanlar, Türkiye

Amaç: Son yıllarda patoloji uzmanlık öğrencisi eğitiminde daha ileri gidebilmek ve daha iyiye ulaşmak için, asistanların da katılımı ile yapılan yerel toplantılarda ortaya çıkan yeni yaklaşımlar umut vericidir. Araştırmada, Türkiye genelinde patoloji uzmanlık öğrencisi eğitimi, patoloji asistanları tarafından nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmekte; mevcut durum, sorun ve çözümler ortaya konulmaktadır.

Gereç ve Yöntem: 12 Üniversite ve 11 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastanesi olmak üzere, patoloji uzmanlık öğrencisi eğitimi veren toplam 23 kurumda, kurum asistan temsilcileri ve asistanlara iki anket uygulandı.

Bulgular: Ankete 138 asistan katıldı. Bunların 74'ü üniversite ve 64'ü eğitim ve araştırma hastanesinde çalışmaktaydı. Asistan başına düşen olgu sayısının yeterli oluşu, eğitim mikroskoplarının (≥2 başlı) yaygın olarak kullanılması, makroskopi teknisyenlerinin giderek yaygınlaşması, eğitim toplantılarının aksaklıklara rağmen devam etmesi, fiziksel ortamın vasatın üzerinde olması asistan eğitimi konusunda olumlu bulgular olarak belirlendi. Bununla birlikte otopsi sayılarının azlığı, kuramsal derslerin azlığı, asistan geri bildirimlerinin yapılmaması sonucu asistan-eğitici arasındaki iletişim kopukluğu, eğitim ve araştırma hastanelerindeki eğitici personel azlığı ve bazı kurumlardaki temel cerrahi patoloji pratiğinin yetersizliği olumsuz durum olarak saptandı. Eğitim sürecini olumsuz etkileyen faktörler arasında ilk sırada iş yükünün fazlalığı gelmekteydi. Eğiticiler için geliştirilmesi gereken nitelikler arasında geri bildirim verme ve planlı çalışma ön planda dikkati çekti. Uzmanlık öğrencisi eğitiminin sonlarına yaklaşan asistanların kendilerini en yetersiz hissettikleri alanların intraoperatif inceleme ve sitopatoloji olduğu gözlendi. Patoloji uzmanlık öğrencisi eğitiminde üniversitelerde memnuniyet %80'lere ulaşmakta iken, eğitim ve araştırma hastanelerinde bu oran %40'lar civarında kaldı (p=0.000).

Sonuç: Türkiye'de patoloji uzmanlık öğrencisi eğitimindeki bu anket ile olumlu ve olumsuz yönler asistan gözüyle değerlendirilmiş ve bu değerlendirmenin patoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili düzenlemelere yol göstereceği düşüncesi ortaya çıkmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]