SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 107-113    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01006
Uluslararası İndekslerde Yer Alan Patoloji Dergilerinde Yayımlanan Türkiye Adresli Yayınların Değerlendirilmesi
Alp USUBÜTÜN1, Serdar BALCI1, Pınar AL2
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Beytepe Kütüphanesi, ANKARA, TÜRKİYE

1Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, AnKARa, TURKEY
2Department of Beytepe Library, Hacettepe University, Faculty of Medicine, AnKARa, TURKEY

KEY WORDS : Patoloji dergileri, Bilimsel makaleler, Patoloji makaleleri, Bibliyometri, Yayın, Türkiye, Atıf, Etki değeri

Amaç: Bu çalışmayla, uluslararası indekslerde yer alan patoloji dergilerinde yayımlanan Türkiye adresli bilimsel yayınları değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: WoS'ta (Web of Science) yer alan, JCR (Journal Citation Report) veri tabanında konusu patoloji olan dergiler taranarak etki faktörüne göre sıralanmış, WoS kapsamında yer alan SCI (Science Citation Index) veri tabanında adresi Türkiye olan yayınlar saptanmıştır. Yayınlar dergi, yıl, tür, etki faktörü ve kurumlarına göre incelenmiştir.

Bulgular: SCI'da yer alan 66 patoloji dergisi ve bunlarda 1975-2009 yılları arasında Türkiye'den 1399 yayın saptanmıştır. Çalışmaların %48,3'ü toplantı özüdür, %41,1'i araştırma ve olgu sunumudur ve %52,09'u 10 üniversite tarafından üretilmiştir. Makalelerin en sık çıktığı dergilerin tümünün etki değeri 1,5'un altındadır. En yüksek etki değerine sahip 10 dergideki 278 yayının 39 tanesi makale niteliğindedir, bunların 33'ü Türkiye dışından bir grup ile ortak olarak yapılmıştır. En çok yayın yapılan 10 dergide yazı başına ortalama 1,337; makale türü yazılar için 5,417 atıf saptanmıştır.

Sonuç: Araştırma ve olgu sunumları yayınların % 41,1'ini oluşturmakta ve çoğu etki değeri 1,0'ın altındaki dergilerde yayınlanmaktadır. “Toplantı özleri”nin %56'sının 2007 yılında İstanbul'da yapılan Avrupa Patoloji Kongresi'nde sunulması, uluslararası bilimsel etkinliklerin Türkiye'de yapılmasının, bilimsel çalışmalara belirgin arttırıcı bir etkide olduğunu göstermektedir. Patoloji makalelerine olan atıflar dünya ortalamasının altında olduğu gibi Türkiye'deki diğer tıp dallarının ortalamasının da altındadır. Türkiye'de üretilen yayınların yarısından çoğunun sadece 10 üniversiteden olması da dikkate değerdir. Bu bulgular patoloji alanında yapılan araştırmaların nicelik ve niteliğinin yeterince yüksek olmadığını göstermektedir. Patoloji alanında bilimsel çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırmak için çalışılmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]