SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 140-146    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01011
c-erbB-2 Skor 2 Olan Meme Karsinomlarında Her -2 Amplifikasyonu ve Prognostik Etkinliği
Doğuş ÖZDEMİR, Işın PAK
Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA, TÜRKİYE
Department of Pathology, Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Hospital, AnKARA, TURKEY
KEY WORDS : HER-2, c-erbB-2, İmmünhistokimya, İn situ hibridizasyon, Prognoz

Amaç: Çalışmanın amacı, meme karsinomunda hedefe yönelik tedavi alması tartışmalı bir grup olan c-erbB-2 skor 2 olgularda HER-2 gen amplifikasyon oranını tespit etmek ve amplifikasyonun patolojik prognostik faktörler ile olan ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda immünohistokimyasal olarak c-erbB-2 skor 2 olarak değerlendirilmiş 80 adet invaziv meme karsinomunda, silver in situ hibridizasyon (SİSH) yöntemi ile hangi oranda HER-2 amplifikasyonu olduğu araştırdık. Daha sonra olguları HER-2 amplifikasyonu olan (AP) ve olmayan (AN) olarak kategorize ederek patolojik prognostik parametreler ile ilişkileri açısından karşılaştırdık.

Bulgular: Olguların %30'unda SİSH ile HER-2 gen amplifikasyonu tespit edilmiştir. AP grupta ortalama hasta yaşı 50.3 (±11.4) bulunmuştur. AN grupta ise ortalama hasta yaşı 56.7 (±13.0) olarak hesaplanmıştır. SISH ile HER-2 gen amplifikasyonu tespit edilen gruptaki tümörlerin istatistiksel olarak anlamlı (p=0.044) yüksek mitotik skora sahip olduğu saptanmıştır. AP gruptaki ortalama metastatik lenf nodu sayısı 10'ken, AN gruptaki ortalama metastatik lenf nodu sayısı 1 bulunmuştur. Ayrıca lenfovasküler invazyon, HER- 2 gen amplifikasyonu ile istatistiksel anlamlı ilişki tespit ettiğimiz bir diğer parametredir. HER-2 gen amplifikasyonu ile tümör boyutu, histolojik grade nükleer grade, en büyük metastatik lenf nodu çapı, steroid reseptör ekspresyonu ve tümör nekrozu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Her-2 gen amplifikasyonu görülen meme karsinomları lenfovasküler invazyon oranı artmış, metastatik lenf nodu sayısı fazla ve yüksek mitotik skora sahip tümörlerdir. İmmünohistokimyasal olarak c-erbB-2 skor 2 bulunan olgularından önemli bir kısmında HER-2 gen amplifikasyonu vardır ve bu tartışmalı olgularda immünohistokimyasal çalışmaya ek olarak genetik bir test yapılmalıdır. SİSH bu amaçla kullanılabilecek nispeten kolay, ucuz ve kantitatif bir alternatiftir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]