SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 159-161    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01015
“Russell Body” Gastriti: Olgu Sunumu
Ahmet MİDİ1, Çiğdem ATAİZİ ÇELİKEL2, Handan KAYA2
1Department of Pathology, Marmara University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Pathology, Marmara University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Russell body, Gastrit, Helikobakter pilori, Mott hücresi

Olgumuz dispeptik yakınmaları nedeni ile kliniğe müracaat eden 50 yaşında kadın hastadır. Antrum ve korpusa ait mukoza örneklerinin mikroskopik incelemesinde yüzey mukus ağı içinde yaygın helicobacter pylori, belirgin nötrofilik kriptit, yaygın reaktif/ rejeneratif kript hiperplazisi, intestinal metaplazi, lamina propriada içleri immünglobülin ile dolu plazma hücreleri ve lenfoplazmositer hücre artışı izlenmiştir. Olguya uygulanan immünhistokimyasal boyalarda immünglobülin ile dolu plazma hücrelerinin CD3 (-), CD20 (-), CD79 a(+), CD45 (+), Kappa (+), Lambda (+) olduğu saptanmıştır.

Russell cisimciklerinin immünglobülin agregatları ve immünglobülin sentezinin yan ürünleri içerdiği düşünülürse H.pylori zemininde Russell cisimciklerinin yoğun olarak saptanması olasıdır. Ancak günümüze değin bu açıdan değerlendirilmiş sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır.

Literatürde ‘'Russell'' cisimciklerinden zengin inflamatuar reaksiyonla karakterize Helikobakter gastritinin nadir bildirilmiş olması nedeni ile olgumuz sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]