SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 017-022    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01041
Periampuller Karsinomlarda p16 ve Siklin d1 Ekspresyonu
Ersin TUNCER2, Nilay ŞEN TÜRK1, Sema ARICI2, Süleyman Ender DÜZCAN1, Neşe ÇALLI DEMİRKAN1
1Department of Pathology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENİZLİ, TURKEY
2Department of Pathology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEY
KEY WORDS : Karsinom, p16, Siklin D1, Ampulla Vater, Histopatoloji, Pankreatik duktal karsinom

Amaç: Periampuller bölgedeki tümörlerin çoğunluğu pankreatik ve ampulla Vater karsinomlarıdır. Bu çalışmanın amacı, pankreatik duktal adenokarsinomlar ile ampulla Vater karsinomlarının histopatolojik özelliklerini karşılaştırmak ve p16 ve siklinD1 ekspresyonunun tanısal ve prediktif değerini tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Pankreatik duktal adenokarsinom ve ampulla Vater karsinomlarına ait doku örnekleri periampuller karsinoma tanısı ile pankreatikoduodenektomi yapılan 31 hastadan elde edildi. Hasta grubu 12 kadın ve 19 erkekten oluşmaktaydı. Ortalama yaş 62,32 (26-85 yaş arası) olarak saptandı. Tümöral ve peritümöral pankreatik dokuda lenf düğümü metastazı, perinöral invazyon, diferansiyasyon, duodenal invazyon, intraepitelyal neoplazi derecesi ve p16 ve siklin D1 ekspresyonunu içeren parametreler analiz edildi.

Bulgular: p16 protein ekspresyon kaybı, her iki tümör grubunda perinöral invazyon ile anlamlı şekilde korele idi (p=0,0001). Pankreatik duktal adenokarsinomlar grubunda perinöral invazyona, ampulla Vateri karsinomları grubuna göre daha sık rastlandı. (p=0,01). Desmoplastik reaksiyon bulgusu, pankreatik duktal adenokarsinomlarda ampulla Vater karsinomlarına göre daha anlamlı saptandı (p=0,01). Siklin D1 için gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Bu bulgular, perinöral invazyonla korele olan p16 protein ekspresyon kaybının, periampuller kanserlerde kötü prognoz göstergesi olabileceğini düşündürmektedir. Desmoplastik stromal reaksiyon pankreatik duktal adenokarsinomda ampulla Vater karsinomu ile kıyaslandığında ayırıcı tanı için ayırd ettirici özellik olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]