SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 031-037    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01043
Mesanenin Ürotelyal Karsinomlarında Imp3 Ekspresyonu
Nihal ÖZKALAY ÖZDEMİR, Nilay ŞEN TÜRK, Ender DÜZCAN
Department of Medical Pathology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENİZLİ, TURKEY
KEY WORDS : Mesane, Ürotelyal karsinom, IMP3, Transisyonel hücreli karsinom

Amaç: Ürotelyal karsinomların %75'i yüzeyel tümörler olarak Ta, Tis ve T1 şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yüzeyel tümörler benign davranış gösterirken, invaziv tümörlerde ise yüksek mortalite oranı bildirilmiştir. Bununla birlikte, Ta ve T1 tümörler, farklı biyolojik davranışlar sergileyebilmektedirler. Bu durum, ürotelyal karsinomların davranışının belirlenmesinde, histopatolojik evre ve dereceye ek olarak, bazı biyolojik belirteçlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada amacımız, benign ürotelyum ile mesanenin ürotelyal karsinomlarında insulin like growth factor II mRNA binding Protein 3 (IMP3) ekspresyon profilini belirleyerek, tümörün histopatolojik evresi ve derecesi ile ilişkisini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 91 hastaya ait benign ürotelyum (20 olgu), düşük dereceli invaziv (17 olgu) / non-invaziv (20 olgu) ürotelyal karsinom ve yüksek dereceli invaziv (20 olgu) / non-invaziv (14 olgu) ürotelyal karsinom tanısı almış olgular immünohistokimyasal olarak IMP3 ekspresyonu açısından değerlendirildi.

Bulgular: Benign ürotelyum, düşük dereceli non-invaziv ürotelyal karsinom ve yüksek dereceli non-invaziv ürotelyal karsinom tanısı almış olgularda IMP3 ekspresyonu saptanmadı. Düşük dereceli invaziv ürotelyal karsinom olgularının %11,76'sında, yüksek dereceli invaziv ürotelyal karsinom olgularının %55'inde IMP3 ekspresyonu saptandı. χ2 testi ile yapılan istatistiksel analizde, invaziv tümörler ile IMP3 boyanması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0.000).

Sonuç: Bulgularımız, düşük dereceli de olsa sadece invaziv tümörlerde IMP3 ekspresyonunun saptanması, IMP3'ün ürotelyal karsinomlarda agresif tümör davranışı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]