SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 098-105    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01056
Türkiye'de Patoloji Laboratuvarlarında Personel İş Yükü Değerlendirmesi: Bir Anket Çalışması
Alp USUBÜTÜN1, Sarp ÜNER2, Fevzi HARORLU3, Erdener ÖZER4, Sıtkı TUZLALI5, Arzu RUACAN1, Orhan KOÇ6, Kutsal YÖRÜKOĞLU4
1Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of Public Health, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
3Department of Pathology, Bursa Ali Osman Sönmez Oncology Hospital, BURSA, TURKEY
4Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
5Department of Pathology, İstanbul University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
6Ministry of Health, General Directorate of Treatment Services, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Patoloji, Laboratuvar, Personel iş yükü, Kalite kontrol

Amaç: Çalışanları iş yükü, patoloji raporunun kalitesini etkiler. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu hastanelerinde patoloji laboratuvarlarının ülke genelindeki dağılımlarını, verimliliklerini ve laboratuvarlarda çalışan personelin iş yüklerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı tüm patoloji laboratuvarlarına iş yüklerini sorgulayan bir anket formu posta yolu ile gönderilmiştir. Personel iş yükleri, hastane sınıfları, asistan eğitimi olan ve olmayan kurumlara göre değerlendirilmiş, verimsiz laboratuvarlar saptanmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı aracılığıyla girilmiş ve analizlerde dağılım ölçütleri ve ortalamalar arası farkı değerlendirmek için t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Laboratuvarlarda ortalama 2.8 patolog çalışmakta, ortalama 5.500 biyopsi, 3.750 sitolojik örnek gelmekte, 20.000 blok yapılmaktadır. Patolog başına yılda ortalama 1.935 biyopsi, 1.400 sitoloji ve toplamda 2.718 biyopsi eşdeğeri iş düşmektedir. Tüm biyopsilerin %57'sini jinekoloji ve genel cerrahi bölümleri göndermektedir. Bir teknisyen yılda ortalama 6.200 blok, 11.500 preparat ve 1.000 immünohistokimyasal inceleme yapmaktadır. Biyopsi başına blok oranı 3,4'dür. Eğitim kurumlarının %17,5, hizmet hastanelerinin %77.8'i verimsiz, eğitim hastanelerinin %62,5'i aşırı yüklü çalışmaktadır. Kurumların %70,5'i en az bir meslek grubunda eksiklik beyan etmiştir.

Sonuç: Türkiye'de belirgin patolog açığı saptanmamıştır. Ancak patolog iş yükünün kurumsal dağılımında sorunlar vardır. Asistanların iş yükü “makroskopi teknisyenleri” gibi yeni kadrolar oluşturularak aşılmalıdır. Patoloji teknisyenleri ve sekreterler için de eksiklikten çok dağılım ve verimlilik sorunu vardır. Ancak planlamanın tüm ülke laboratuvarları için standart biçimde değil, mutlaka her hastanenin kendi özelliklerine göre yapılması gerekir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]