SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 110-115    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01058
Böbrek Tümörlerinde CD138 Ekspresyonu ve Ayırıcı Tanıda Kullanımı
Ayhan ÖZCAN1, Ertuğrul ÇELİK1, Yıldırım KARSLIOĞLU1, Şeref BASAL2
1Department of Pathology, Gülhane Military Medical Academy, School of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of Urology, Gülhane Military Medical Academy, School of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Renal neoplaziler, Sindekanlar, İmmünohistokimya, Ayırıcı tanı

Amaç: Özellikle eozinofilik sitoplazmalı böbrek tümörlerinin ayırıcı tanısı, örtüşen morfolojik özellikleri nedeniyle sorunlu olabilmektedir. CD138 temelde bir plazma hücresi belirteci olmakla birlikte, proksimal renal tübüler epitelde de eksprese edildiği bilinmektedir. Bu çalışma eozinofilik sitoplazmalı böbrek tümörlerinin ayırıcı tanısında CD138 ekspresyonunun olası katkısını araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Olgu serisi 15 kromofob (KrRHK), 5 eozinofilik varyant (EoRHK), 10 berrak hücreli (BHRHK) ve 9 papiller (PRHK) renal hücreli karsinoma ile 13 onkositomadan oluşmaktadır. Seçilmiş bloklardan elde edilen kesitler CD138 belirteci ile boyanmış ve incelenmiştir.

Bulgular: BHRHK ve PRHK olgularının hepsinde membranöz CD138 ekspresyonu dikkati çekmiştir. Diğer eozinofilik sitoplazmalı böbrek tümörlerinin bir kısmında değişen oranlarda sitoplazmik işaretlenme saptanmıştır. CD138 ekspresyonu, BHRHK olgularının düşük dereceli, kistik ve psödopapiller alanlarında daha belirgin olarak izlenmiştir. EoRHK olgularının 3'ünde ve PRHK olgularının çoğunda (6/9) benzer paternde sitoplazmik boyanma saptanmıştır.

Sonuç: Bulgularımız, CD138'in, BHRHK ve PRHK olgularında membranöz; KrRHK ve onkositoma olgularında ise sitoplazmik boyanma paternleri göstermesi nedeniyle, renal tümörlerin ayırıcı tanısına katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Sitokeratin 7 ve “RCC marker” gibi belirteçlerle birlikte kullanılması bu katkıyı arttırabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]