SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 116-126    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01059
Böbreğin Müsinöz Tübüler İğsi Hücreli Karsinomu ve Tanı Sorunları
Banu SARSIK1, Adnan ŞİMŞİR2, Serap KARAARSLAN3, Sait ŞEN1
1Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Urology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Özel Ege Pathology Laboratory, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : CD10 Antijeni, Renal hücreli karsinom, Papiller renal hücreli karsinom, Müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinom

Amaç: Müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinomlar (MTİHK) son zamanlarda tanımlanmış nadir görülen renal hücreli karsinom (RHK) tipidir. MTİHK'lar küboidal hücrelerle döşeli uzun tübüller ve/veya iğsi hücrelerin oluşturduğu kordonlar arasında soluk müsinöz stroma ile karakterizedir. Papiller tipte RHK'lar (papRHK) ile benzer morfolojik özelliklere sahiptir. Biz MTİHK'lar ile papRHK arasındaki ayırıcı tanıda immünhistokimyasal özelliklerin önemini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 2004-2010 yılları arasında MTİHK tanısı almış olan 9 olguyu papRHK tanısı almış olan 10 olgu ile karşılaştırdık. Tüm tümörler alfa metil KoA rasemaz (AMACR), sitokeratin 7 (CK7), sitokeratin 19 (CK19), renal hücreli karsinom belirleyici (RCCMa), CD10, ve böbrek spesifik kaderin (BsKad) immünhistokimyasallarıyla boyandı.

Bulgular: Dokuz olgunun altısı klasik tip MTİHK olarak değerlendirildi. Dokuz olgunun ikisi müsinden fakir olarak sınıflandı. Köpüksü makrofajlar olguların 4'ünde saptandı. MTİHK'larda AMACR %100, CK7 %100, CK19 %100, RCCMa %50, CD10 %11, BsKad %38, papRHK'larda ise AMACR %100, CK7 %90, CK19 %100, RCCMa %100, CD10 %80, BsKad %0 reaktivite bulundu.

Sonuç: MTİHK'lar az miktarda müsin içerebilir, temel morfolojik özelliklerinden birisini daha belirgin gösterebilir ve diğer RHK'ları taklit edebilir. Patologların uygun tanı koyabilmesi için MTİHK'ların histopatolojik spektrumunun farkında olmaları gerekir. Belirgin tübüler gelişim olan tümörlerde, iğsi hücreli komponentin varlığına özenle dikkat edilmesi ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. MTİHK için kullanılan immünhistokimyasal boyalar, papRHK'da da eksprese edilir fakat güçlü CD10 pozitifliği MTİHK lehine olmayabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]