SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 134-137    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01061
Boyunda Kitle Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Histopatolojik İncelemesi: 4 Yıllık Takip Sonuçlarımız
Mahmut ÖZKIRIŞ, Mehtap KALA
Department of Ear, Nose and Throat, Special Tekden Hospital, KAYSERİ, TURKEY
KEY WORDS : Boyun kitlesi, Patoloji, Cerrahi tedavi

Amaç: Kliniğimizde, boyunda kitle nedeniyle takip edilmiş ve cerrahi uygulanmış olan hastaların tanısal dağılımını saptamak, ayrıca bu olguların klinik ve histopatolojik özelliklerini tartışmak.

Gereç ve Yöntem: Kulak Burun Boğaz kliniğimizde, 2006-2010 yılları arasında boyun kitlesi nedeniyle takip edilmiş, tanı ve tedavi amacıyla cerrahi uygulanmış 201 olgunun (107 erkek, 94 kadın) dosyaları yaş, cinsiyet, klinik ve histopatolojik bulguları not edilerek retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Boyun kitlelerinin 98'i (%48,75) enflamatuvar, 67'si (%33,33) neoplastik, 36'sı (%17,91) konjenital orijinli idi. Neoplastik kitlelerin 44'ü (%65,67) benign, 23'ü (%34,32) malign karakterde idi. Yaş ortalaması enflamatuar kitlelerde 27,2±17,2, konjenital kitlelerde ise 11,4±4,6 idi. Benign kitleli hastalarda yaş ortalaması 37,4±11,6 iken malign kitleli hastalarda yaş ortalaması 49,4±20,6 idi.

Sonuç: Boyunda kitle ile karşılaşıldığında, ileri yaşlardaki hastalarda neoplazmları, çocuk ve genç hastalarda ise enflamatuvar ve konjenital kitleleri düşünmek gerekmektedir. Anamnez, fizik muayene ve yardımcı tanı yöntemleri önemli bilgiler verse de kesin tanı elde edilen parçanın histopatolojik incelemesiyle konulabilecektir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]