SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 215-220    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01078
Paratiroid Adenomlarında Morfolojik Değerlendirme ve PCNA ile Ki-67 Proliferasyon Belirleyicileri Bakımından İmmünohistokimyasal İnceleme
Ebru DEMİRALAY1, Gülüm ALTACA2, Beyhan DEMİRHAN1
1Department of Pathology, Başkent University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of General Surgery, Başkent University, Faculty of Medicine, ANKARA,TURKEY
KEY WORDS : Paratiroid adenomu, PCNA, Ki-67 Antijeni, İmmünohistokimya

Amaç: Birincil hiperparatiroidiye en sık neden olan etken paratiroid adenomlarıdır. Biyolojik çalışmalar paratiroid adenomlarının monoklonal proliferasyonlar olduğunu göstermektedir. Normal paratiroid dokusunda 5 hücre tipi belirlenmiştir; esas hücre, berrak (vakuole) esas hücre, koyu esas hücre, oksifil hücre, transisyonel oksifil hücre. Çoğu paratiroid adenomu baskın olarak esas hücrelerden oluşmaktadır.

Bu çalışmada paratiroid adenomlarındaki baskın hücre tipi ile Prolifere hücre nükleer antijeni, Ki-67 antijeni, serum parathormon düzeyleri ve bez ağırlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2007-2010 yılları arasında paratiroid adenomu sebebiyle opere edilmiş 15 olgu çalışmaya alındı. Olgularda histopatolojik olarak baskın hücre tipi belirlendi. Parafin bloklara Prolifere hücre nükleer antijeni ve Ki-67 immünohistokimyasal boyaları uygulandı.

Bulgular: Hastaların tümü kadın olup ortalama yaş 58 ± 13,36 olarak saptandı. Operasyon öncesi ortalama parathormon düzeyleri 239,52 ± 36,61 pg/ml idi. Bez ağırlıkları ortalama 1,69 ± 0,49 gr idi. Olgulardan biri lipoadenomdu. İki tanesi atipik adenom özellikleri göstermekteydi. Olgulardan 8 tanesinde baskın hücre tipi “berrak esas hücre”, 6 tanesinde “esas hücre”, 1 tanesinde ise “oksifil hücre” idi. İmmünohistokimyasal incelemelerde Ki-67 indeksi ortalama değeri % 4,26 ± 0,86 olarak saptandı. Prolifere hücre nükleer antijeni indeksi ortalama 93,20 ± 45,72/10³ olarak belirlendi. Bez ağırlıklarının serum parathormon düzeyleri üzerine anlamlı etkisi olduğu saptandı. Baskın olan hücre tiplerinin serum parathormon düzeyleri, Prolifere hücre nükleer antijeni indeksi, Ki-67 indeksi üzerine anlamlı etkisi olmadığı tespit edildi. Sonuç olarak çalışmamızda olguların çoğunda baskın hücre tipi esas hücre olarak saptanmıştır.

Sonuç: Paratiroid adenomlarının esas hücre, özellikle berrak esas hücrelerin neoplastik proliferasyonları sonucu meydana geldiği söylenebilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]