SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 019-026    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01143
Morbid Obezitede Gastrik Histopatolojik Bulgular ve Ghrelin Ekspresyonu
Mehmet GÜNDOĞAN1, Neşe ÇALLI DEMİRKAN1, Koray TEKİN2, Hülya AYBEK3
1Department of Medical Pathology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENİZLİ, TURKEY
2Department of General Surgery, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENİZLİ, TURKEY
3Department of Biochemistry, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENİZLİ, TURKEY
KEY WORDS : Morbid obezite, Ghrelin, Mide

Amaç: İştah hormonu olarak da bilinen Ghrelin hormonunun morbid obezite gelişimindeki rolü tam olarak açıklanamamıştır. Plazma Ghrelin düzeyi obezlerde düşük, zayıflarda yüksektir. Bu çalışmada; morbid obezitede midede görülen histopatolojik değişiklikler, Ghrelin eksprese eden hücreler araştırılmış, doku Ghrelin ekspresyonu; doku endokrin hücre dağılımı, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, preoperatif serum Ghrelin düzeyi ve eşlik eden hastalık varlığı gibi parametrelerle karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya morbid obezite nedeniyle laparoskopik ”sleeve” gastrektomi uygulanan 33 olgu ve obez olmayan 8 kontrol hastasının mide rezeksiyon materyalleri dâhil edildi. Olguların preoperatif plazma Ghrelin düzeyleri ölçüldü. Sleeve gastrektomi materyalleri prospektif olarak histopatolojik ve immünohistokimyasal yöntemlerle (Ghrelin ve Kromogranin-A) değerlendirildi. Bulgular istatistiksel olarak nonparametrik testlerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Sleeve gastrektomi materyallerindeki histopatolojik bulgular; interstisyel lenfosit infiltrasyonu (%63,6), lamina propriyada lenfoid folikül hiperplazisi (%60,7) ve pariyetal hücrelerde mikrovezikülasyon/ dilatasyon (%57,6) olarak saptandı. Kadınlarda gastrik mukozadaki Ghrelin immünopozitif hücre sayısı erkeklere kıyasla anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,007). Ayrıca Ghrelin immünopozitif hücre sayısının, midenin fundus-proksimal korpus kısmında distal korpusa göre anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi (p=0,0001). Ghrelin ekspresyonu ile kromogranin-A immünopozitif endokrin hücre dağılımı, araştırılan diğer parametreler veya preoperatif plazma Ghrelin düzeyi ile endokrin hücre hiperplazisi arasında anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamız, Ghrelin üreten hücrelerin midenin proksimalinde daha yoğun olduğunu doğrulamaktadır. Kadınlarda gastrik mukozadaki Ghrelin eksprese eden hücre sayısının erkeklerden yüksek olması ise morbid obezite tedavisi için seçilecek yöntemde cinsiyet faktörünün de etkili olabileceğini düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]