SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 148-152    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Prostatik adenokarsinomlarda nükleer morfometrinin Gleason skoru ile ilişkisi
Sibel BEKTAŞ1, Banu DOĞAN GÜN1, Burak BAHADIR1, Aydın MUNGAN2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalları, ZONGULDAK
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları, ZONGULDAK
KEY WORDS : Nükleer morfometri, Gleason skoru, adenokarsinom, prostat

Prostat kanseri derecelendirmesinde objektif bir metot yaratmak için kantitatif morfometrik ölçüm yöntemleri denenmektedir. Çalışmamızda, görüntü analiz sistemi kullanılarak prostatik adenokarsinom hücre nükleuslarında morfometrik ölçümler yapılmış, sonuçlar olguların Gleason skorları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaya, 40’ı (%74) organ iğne biyopsisi ve 14’ü (%26) prostatektomi materyalinden oluşan 54 prostatik adenokarsinom olgusu dahil edilmiştir. Her bir olgu için adenokarsinom alanlarında, 150 hücre nükleusu seçilerek mikroskopik görüntüleri bilgisayara aktarılmıştır. Görüntü analiz programı ile aynı alanlarda nükleer alan, yuvarlaklık faktörü ve elipslik indeksi otomatik olarak ölçülmüş, Gleason skorları ile ilişkilerini tespit etmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Tüm materyaller birlikte değerlendirildiğinde Gleason skoru ve ortalama nükleer alan arasında orta derecede anlamlı ilişki (r: 0.456, p=0.001), organ iğne biyopsisi grubunda ise Gleason skoru ile ortalama nükleer alan arasında çok güçlü derecede anlamlı ilişki (r:0.752, p=0.001) saptanmıştır. Prostatektomi grubunda Gleason skoru ile bu faktörler arasında ilişki tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, prostatik adenokarsinomda ortalama nükleer alan değeri, hastalığın patolojik durumunun değerlendirilmesine katkı sağlayabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]