SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 227-230    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01179
Primer Düşük Dereceli İntratestiküler Leiomyosarkom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Samir ABDULLAZADE1, Önder KARA2, Bülent AKDOĞAN2, Dilek ERTOY BAYDAR1
1Department of Pathology, Hacettepe University School of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of Urology, Hacettepe University School of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Testis, Leiomyosarkom, Sarkom, Malign mezenkimal tümör

49 yaşında erkek hasta sol skrotumda ağrılı şişlik ile başvurmuştur. İngüinal orşiektomi gerçekleştirilmiş, patolojik incelemede tamamen testis parankimi içine lokalize iyi diferansiye bir leiomyosarkom saptanmıştır. Primer intratestiküler leiomyosarkom son derece nadirdir ve hastamız şu ana kadar tıp literatüründe sunulan bu tanıya sahip 19. olgudur. Söz konusu antite, nadir olmasının yanısıra, önemli klinik ve patolojik tanısal güçlüklere yol açabilme potansiyeli nedeniyle sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]