SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 018-022    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01202
Mammaglobin ve GCDFP-15 Metastatik Üçlü Negatif Meme Kanserlerinin Tanısı İçin Duyarlı Belirleyiciler midir?
Nasser RAKHSHANİ, Arash DARYAKAR
Department of Pathology, Tehran University of Medical Sciences, Firuzgar Hospital, TEHRAN, IRAN ISLAMIC REPUBLIC
KEY WORDS : Mammaglobin, Meme kanseri, İmmünohistokimya, Ayırıcı tanı

Amaç: Üçlü negatif meme kanserlerinde mammaglobin ve GCDFP-15 varlığını saptama konusuyla ilgili az sayıda çalışma vardır. Bu tür kanserler kısa hasta sağ kalımı ve yüksek mortalite oranı gösterirler. Özellikle kökeni bilinmeyen metastatik kanser olarak ortaya çıktığında, bu tür kanserlere tanı koyabilmek için güvenilir belirleyicilere gereksinim vardır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, daha önce İran, Tahran, Mehr Hastanesi’nde üçlü negatif kanser tanısı alan 66 hastanın parafin bloklarından, doku mikroarray bloklar hazırlanarak, immünhistokimyasal olarak mammaglobin ve GCDFP-15 antikorları kullanılarak değerlendirme yapıldı.

Bulgular: GCFPP-15, 12 olguda (%18,2) pozitif bulunurken, kalan 54 hastada (% 81,8) negatif bulundu. Mammaglobin 6 olguda (%9,1) pozitif bulunurken, kalan 60 olgu (%90,9) negatif bulundu.

Sonuç: Son zamanlarda yapılan çalışmalar ve bizim bulgularımız, kökeni bilinmeyen kanser olarak metastaz yaptığında, üçlü negatif meme kanserlerine, doğru tanı koymada faydalı olan immünhistokimyasal belirleyici bulunmadığını göstermektedir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]