SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 181-186    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Germ hücreli testis tümörlerinde p53 ve bcl-2 ekspresyonu
Yurdanur SÜLLÜ, Bedri KANDEMİR, Levent YILDIZ, Filiz KARAGÖZ, Sancar BARIŞ, Oğuz AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
KEY WORDS : Testis, germ hücreli tümör, p53, bcl-2

Testisin germ hücreli tümörlerinde p53 ve bcl-2 ekspresyonu ile tümörlerin morfolojik ve biyolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ nda 1986-2002 yılları arasında germ hücreli testis tümörü tanısı almış 49 adet orşiektomi spesimenine ait kesitler retrospektif olarak incelendi ve sınıflandı. p53 ve bcl-2 ekspresyonunu saptamak amacıyla immünhistokimyasal çalışma yapıldı. Boyanma şiddeti semikantitatif olarak (+) ile (++++) arasında derecelendirildi. Yirmi sekiz seminom olgusunun 24’ünde (%86), 16 seminom dışı germ hücreli tümör olgusunun ise 12’sinde (%75) p53 ekspresyonu saptandı. Bcl-2 ekspresyonu 28 seminom olgusunun 2’sinde (%7), 16 seminom dışı germ hücreli tümör olgusunun 7’sinde (%44) gözlendi.

Seminomlarda %86 ve seminom dışı germ hücreli tümörlerde %75 oranında saptanan p53 ekspresyonu ile %44 oranında gözlenen bcl-2 pozitivitesinin bu tümörlerin gelişimi ve prognozundaki rolünü açıklayabilmek için geniş serilerde, uzun takip süreleri ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]