SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 030-037    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01203
Overin Yüzey Epitel Karsinomlarında Survivin ve MMP-9 Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Parametrelerle ve Prognozla Korelasyonu
Fatmagül KUŞKU ÇABUK1, Seyran YİĞİT2, Lütfiye DEMİR3, Fulya ÇAKALAĞAOĞLU2, Oktay TARHAN3
1Department of Pathology, İzmir Aliağa State Hospital, İZMİR, TURKEY
2Departments of Pathology, Katip Çelebi University, İzmir Atatürk Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
3Departments of Oncology, Katip Çelebi University, İzmir Atatürk Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Over tümörleri, MMP-9, Survivin, Prognoz

Amaç: Over kanserlerinde patolojik evre en önemli prognostik faktör olup prognozu öngörme için yapılan pek çok çalışma vardır. Çalışmamızda, survivin gibi apoptozu engelleyen ve matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) gibi bazal membranı parçalayarak tümörün yayılmasını kolaylaştıran belirteçlerin primer epitelyal over karsinomlarında ekspresyonlarını araştırdık. Bunları klinikopatolojik parametrelerle karşılaştırarak prognoza olan etkilerini görmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2003-2008 yılları arasında epitelyal over karsinomu tanısı alan, onkoloji kliniğinde tedavi ve takip edilen 60 olgu çalışmaya alındı. Hastaların 42’si seröz, 11’i endometrioid, 5’i miks tip, 1’i berrak hücreli, 1’i indifferansiye adenokarsinomdu. Her tümöre uygulanan survivin ve MMP-9 ekspresyonu klinikopatolojik parametreler (yaş, tümör çapı, lokalizasyon, tümörün histolojik tip, derece, evre, nüks ve metastaz) ile ilişkisi araştırıldı. Ayrıca, genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım üzerine etkileri değerlendirildi.

Bulgular: Survivin klinikopatolojik parametrelerle istatiksel olarak anlamsızdı. MMP-9’un epitelyal hücrelerde boyanma yoğunluğu ile tümör derecesi (p=0.028) ve MMP-9’un stromal hücrelerde boyanmasının hastalıksız sağ kalım üzerine anlamlı etkisi olduğu saptandı (p=0.0326). Evre ile klinikopatolojik parametreler karşılaştırıldığında; ileri evre hastalarda anlamlı olarak rekürrens (p=0.005) ve ölüm oranı (p<0.001) daha fazla, genel sağkalım süreleri (p=0.0269) ise anlamlı olarak kısaydı.

Sonuç: Çalışmamızda, over yüzey epitel karsinomlarında evrenin önemli bir prognostik parametre olduğu ve MMP-9 stromal boyanması ile sağ kalım arasında bir ilişki olduğu bulundu.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]