SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 201-205    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01261
TTF-1 Beyin Tümörlerini Metastazdan Ayırmada Güvenilir Bir Belirteç Olmayabilir
Betül ÜNAL1, Şenay YILDIRIM2, Cem SEZER2, Dinç SÜREN2
1Department of Pathology, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
2Antalya Education and Research Hospital, ANTALYA, TURKEY
KEY WORDS : TTF-1 proteini, Beyin neoplazileri, Astrositom

Amaç: TTF-1 akciğer ve tiroid tümörleri için yaygın kullanılan immünohistokimyasal bir belirteçtir. Ayrıca diğer bölgelerin tümörlerinde de TTF-1 ekspresyonu tanımlanmıştır. Ancak primer beyin tümörlerinde TTF-1 ekspresyonu varlığı belirsiz ve net olarak ifade edilmemiştir. Biz primer beyin tümörlerinde tümör tipi ve derecesi ile karşılaştırmalı olarak TTF-1'in iki klonuna ait ekspresyonu araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Farklı tip ve derecelerde 45 primer beyin tümöründe doku mikro array yöntemi kullanarak her iki TTF-1 klonu (8G7G3/1 ve SPT24) çalışıldı. Olgularımız; astrositik tümör derece I (1 olgu), derece II (7 olgu), derece III (4 olgu), derece IV (20 olgu) ve 9 meninjiom, 2 oligodendrogliom, 1 schwannom ve 1 medülloblastomdan oluşmaktaydı.

Bulgular: SPT-24 klonunu kullanarak 4 olguda (3 olgu derece 4 ve 1 olgu derece 3) nükleer TTF-1 boyanması bulduk. Üç olgu fokal ve zayıf boyanma, 1 olgu ise orta-şiddetli ve diffüz boyanma şeklinde idi. Tüm tümörler 8G7G3/1 klonu ile negatif idi. SPT24 klonu daha sensitif ama az spesifiktir.

Sonuç: TTF-1 özellikle derece 3 ve 4 olmak üzere primer beyin tümörlerinde eksprese olabilir. TTF-1 ekspresyonu geçmiş çalışmalarda nadir izlenen bir bulgu olup, şiddetli ve diffüz boyanma günümüze kadar hiç bildirilmemiştir. Yüksek dereceli astrositik tümörlerde TTF-1 nükleer ekspresyonu, boyanma kuvvetli ve diffüz olsa bile primeri dışlayamaz düşüncesindeyiz. Ayırıcı tanı için klinik ve patolojik parametreler birlikte değerlendirilmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]