SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 189-194    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01266
Çukurova Bölgesinden 2150 Perinatal Otopsi Olgusunun Değerlendirilmesi
Arbil AÇIKALIN1, Emine KILIÇ BAĞIR1, Goncagül TORUN1, Berna TOTAN ATEŞ1, Şeyda ERDOĞAN1, Aysun UĞUZ1, Melek ERGİN1, Selim BÜYÜKKURT2, Fatma TUNCAY ÖZGÜNEN2, Nurdan TUNALI1, Derya GÜMÜRDÜLÜ1
1Departments of Pathology, Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
2Departments of Obstetrics and Gynecology, Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
KEY WORDS : Otopsi, Doğumsal anomaliler, Prenatal tanı, Perinatal mortalite, Sendrom

Amaç: Türkiye'nin Çukurova bölgesi için referans merkez konumunda olan ve oldukça geniş otopsi serisi içeren kurumumuzda yapılan fetal otopsi olgularını, değerlendirerek perinal ölüm nedenlerini tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 ve Aralık 2012 yılları arasında kurumumuza gelen 2150 adet otopsi raporu yeniden değerlendirildi. Olgular tanılarına göre gruplandırıldı. Ayrıca konjenital malformasyonlar yer aldıkları sistemlere göre alt gruplara ayrıldı.

Bulgular: Toplam 2150 olgunun 1619'unda (%73,3) patolojik bulgu saptandı. En sık patoloji %68,2 oranında konjenital malformasyonlar idi. Nöral tüp defektleri ve santral sinir sistemi anomalileri en sık malformasyon idi (%28,8). Bunu sırasıyla ürogenital sistem (%11,4) ve kas-iskelet sistemi (%8,3) takip etmekteydi. Bunun yanısıra, 109 olguda (%9,3) çoklu sistem tutulumu gösteren malformasyon sendromları tanımlandı.

Sonuç: Fetal otopsi prosedürü, son yıllarda sayısal düşüş göstermekle birlikte, özellikle gebelik beklentisi olan kişiler için, prenatal tarama yöntemlerine tanısal katkısı olmakta ve malformasyonun yineleme olasılığı hakkında öngörü sağlamaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]