SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 184-188    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01270
Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen İncelemenin Tanısal Yeri; Tek Merkez Deneyimi
Arbil AÇIKALIN1, Goncagül TORUN1, Emine BAĞIR1, Fatma BAYRAM1, Handan ZEREN1, Ümran GÜLEÇ2, Ahmet Barış GÜZEL2, Derya GÜMÜRDÜLÜ1
1Departments of Pathology, Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
2Departments of Obstetrics and Gynecology, Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
KEY WORDS : Frozen inceleme, Over neoplazileri, Kalite kontrol

Amaç: Jinekolojik tümörler için frozen kesit inceleme bazı tanısal tuzaklara karşın yeterli bir tanısal yöntemdir. Bu çalışmada, over tümörlerinde frozen incelemenin tanısal değerini ve tanısal yanlışlıkların nedenlerini tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kurumumuzda Haziran 2006 ve Ocak 2013 yılları arasında over tümörü nedeni ile frozen inceleme yapılmış olan toplam 282 hastaya ait sonuçlar yeniden değerlendirildi. Tanılar benign, borderline (epitelyal tümörler için) ve malign olmak üzere üç alt gruba ayrıldı. Frozen ve parafin kesit sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Frozen incelemenin genel tanısal doğruluk oranı %96,5 idi. Benign, borderline ve malign tümörler için frozen incelemenin duyarlığı sırasıyla %97,5, %95,8 ve %95,6 idi. Özgüllük ise aynı sırayla, %97,5, %97,6 ve %100 idi. En düşük pozitif prediktif değer borderline grubunda saptandı (%79,3) ve hataya neden olan tüm olgular müsinöz tip epitelyal tümörler idi. Tanı uyumsuzluğu bulunan ikinci tümör grubu ise immatür teratom idi.

Sonuç: Frozen incelemenin kısıtlılıkları yanısıra, patoloğun frozen incelemenin teknik veya tümör tipi ile ilgili tuzaklarını bilmesi, özel¬likle müsinöz tümörler ve teratom olgularında solid görünen alan¬lardan örneklenmesi yetersiz veya gereksiz operasyon yapılmasını önlemek adına yararlı olacaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]