SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 045-050    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01278
Retinoblastomda Büyüme Paternlerinin Etkisi (Endofitik, Ekzofitik ve Karışık Paternler)
Ibrahim NAWAISEH1, Maysa AL-HUSSAINI2, Aamer ALHAMWI3, Mustafa MEYAR1, Iyad SULTAN2, Khalil ALRAWASHDEH1, Imad JARADAT4, Yacoub A YOUSEF1
1Department of Surgery/Ophthalmology, King Hussein Cancer Center, AMMAN, JORDAN
2Department of Pathology, King Hussein Cancer Center, AMMAN, JORDAN
3Department of Pediatrics, King Hussein Cancer Center, AMMAN, JORDAN
4Department of Radiotherapy, King Hussein Cancer Center, AMMAN, JORDAN
KEY WORDS : Koroid, Retinoblastoma, Göz, Prognoz

Amaç: Primer enükleasyon sonrası retinoblastomanın büyüme paternlerinin (endofitik, ekzofitik ve karışık) klinik ve patolojik özelliklere etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Retinoblastoması patolojik olarak onaylanmış 41 hastaya ait 42 gözden oluşan retrospektif olgu serisi. Dahil edilen ana ölçümler: Demografik bilgiler, lateralite, uluslararası intraoküler retinoblastoma grubu (UİRG/IIRC) sınıfandırması, vitröz yayılım, neovasküler glokom, koroid invazyonu, optik sinir invazyonu, metastaz ve yaşam süresi.

Bulgular: Tanı anında medyan yaş 30 ay idi. Ondokuz (%46) hasta erkekti ve 17 (%41) hasta bilateral retinoblastomalıydı. Sekiz (%19) göz IIRC grup C, 20 (%48) göz IIRC grup D ve 14 göz IIRC grup E idi. Ondokuz (%45) tümör endofitik, 14 (%33) ekzofitik ve 9 (%21) karışıktır. Koroid inazyonu endofitik tümörlerin 4 (%21)'ünde, ekzofitik tümörlerin 5 (%36)'inde ve karışık tümörlerin 8 (%89)'inde görülmüştür (p=0,025). Karışık büyüme paterni gözlerin beşinde (%56) massif koroid invazyonu ile ilişkilidir. Neovasküler glokom karışık paternli tümörlerin 5 (%56)'inde görülmüştür (p=0,0376). Vitröz yayılım karışık tümörlerin 6 (%67)'sında görülmüştür (p=0,0448). Optik sinir invazyonu yanı sıra tanı anında yaş, cinsiyet ve tümör lateralitesi tümör büyüme paterni ile ilişkili değildir. Medyan 36 aylık takipte hiç bir olguda ölüm veya metastaz görülmemiştir.

Sonuç: Ekzofitik tümörlerin daha fazla koroid invazyon riski, endofitik tümörlerin ise daha fazla vitröz yayılım riski vardır. Karışık büyüme paterni daha ileri IIRC grubu, daha fazla neovasküler glokom ve massif koroid invazyonu ile ilişkilidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]