SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 043-047    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Adrenal kistler: Altı olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Nebil BAL1, N. Emrah KOÇER1, Ali EZER2, Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ANKARA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Adrenal kist, endotelyal kist, parazitik kist, psödokist

Adrenal kistler nadir olarak görülen lezyonlardır. Epitelyal kistler, endotelyal kistler, parazitik kistler, psödokistler ve sınıflandırılamayan benign kistler olmak üzere beş farklı histopatolojik alt tipi tanımlanmıştır.

Bu çalışmada merkezimizde 1999-2007 yılları arasında yapılmış olan 45 olguluk adrenalektomi serisinde yer alan 6 adrenal kist olgusu sunulacaktır. Yapılan hormonal testler normal sonuçlar vermiş ve olgular nonfonksiyone kistler olarak kabul edilmiştir. Histopatolojik incelemede olguların üçü psödokist, ikisi endotelyal kist, biri de parazitik kist (Kist hidatik) olarak saptanmıştır.

Adrenal kistler, klinik olarak neden olabilecekleri acil klinik tablolar veya insidental maligniteler nedeniyle önem taşımaktadır. Bu nedenle saptanan adrenal kistler uygun şekilde takip edilmeli veya cerrahi olarak rezeke edilmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]