SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 087-092    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Patolojide bir kalite geliştirme programı deneyimi
Alp USUBÜTÜN, Özay GÖKÖZ, Pınar FIRAT, Arzu SUNGUR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Patoloji, kalite kontrol

Günümüzde kalite kavramı patoloji raporları için de önemli bir parametre haline gelmiştir. Kaliteyi sağlamanın önemli yollarından birisi akredite olmaktır. Bu çalışmada bölümü laboratuar akreditasyonuna hazırlamak amacıyla oluşturulan Kalite Kontrol Komisyonun “College of American Pathologists”in belirlediği “Anatomic Pathology Checklist”i referans alarak 1 yıllık süreyi gözden geçirme, sonuçları önceki dönemlerle karşılaştırma ve bu referansın kullanılabilirliğinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Komisyon checklist’te yer alan 104 başlıktan uygulanabilir 94 başlığı hedef seçti. Ulaşılamayan hedefler ve nedenleri araştırıldı. Bu süreçte “checlist” içinde yer alan kriterler gerçekleştirilmeye çalışıldı, klinisyenlere “Hekim Memnuniyeti Anketi” uygulandı. Rapor hazırlama sürecindeki aksaklıkları saptamak amacıyla sorun kayıt defteri oluşturuldu. Sonuçlar ilk değerlerle karşılaştırılarak sorunlar ve öneriler tartışıldı.

Çalışma sonunda 94 kriterin %87.2’sine ulaşıldığı saptandı. Anket sonuçları ve parametrelerin değerlendirmesine göre bazı sorunlara öncelik tanındı. Patologlara rapor onay verme süreleri her ay bildirildi ve ortalama süre 3.5 güne düştü. Frozen odasının ameliyathaneye taşınmasıyla frozen sonuç verme süresi olguların %63’ünde 20 dakikanın altına indi. Sorun kayıt defteri sorunlara tek tek ve çabuk ulaşarak sorun giderme ya da önleme çalışmalarını hızlandırdı. Histokimya ile immünhistokimya uygulamaları için kontroller oluşturuldu. Karşılanmayan 8 kriter, rapor etme süresi, bölüm içi ve dışı konsültasyon gibi iş gücü ve kişiler arası konsensus gerektiren durumlar ve laboratuvar teknik sorunları ile ilişkiliydi.

Doğru tanı ve tedavi için gerekli verileri içeren patoloji raporu düzenlemek ve akreditasyon sürecine hazırlanmak için kalite kontrol ve kalite güvencesi yöntemlerini kullanmak bir gerekliliktir. Böylelikle çalışma prensipleri düzenlenmekte, sorunlara rahat ulaşılmakta, çözüm önerileri tartışılarak uygulama öncesi döneme oranla olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]