SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 098-102    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Kadın genital sisteminde adenomatoid tümör: Üç olgu sunumu
Filiz BOLAT1, N. Emrah KOÇER1, Nebil BAL1, Ümran KÜÇÜKGÖZ2
1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Pathology, ANKARA
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, ANKARA
KEY WORDS : Adenomatoid tümör, kadın genital sistemi, histogenez

Adenomatoid tümörler en sık olarak kadın ve erkek genital sistemlerinde görülen iyi huylu üreyişlerdir. Bu az rastlanan tümörün mezotelyal hücrelerden köken aldığına dair pek çok immünhistokimyasal ve elektron mikroskopik çalışma mevcut olmakla birlikte, histogenezisi kesin değildir. Bu çalışmada, kadın genital sisteminde saptanmış üç adenomatiod tümör olgusu sunulmakta ve bu tümörün klinik bulguları, kökeni ve immünhistokimyasal profili tartışılmaktadır. Olgulara ait ait parafin bloklarından hazırlanan kesitlere, immünhistokimyasal olarak kalretinin, HBME-1, vimentin, sitokeratin, EMA ve CD31 uygulandı. Hastaların yaşları 40 ile 46 arasında değişmekteydi (ortanca yaş 43,3). Tümörlerden biri uterusta diğer ikisi fallop tüpünde yerleşmişti. Tümörlerin boyutları 0,6-5 cm arasında değişmekteydi. İmmünhistokimyasal olarak tüm tümörlerde sitokeratin, kalretinin, HBME-1 ve vimentin ile yaygın ve kuvvetli pozitiflik izlenirken, EMA ve CD31 negatifti. İmmünhistokimyasal sonuçlar adenomatoid tümörün benign bir mezotelyoma olduğunu savunan teorileri desteklemektedir. İmmünhistokimyasal fenotipler ayırıcı tanıda önemli bir rol oynamaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]