SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 169-172    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Yüzeysel nevüs eksizyonundan sonra gelişen psödomelanom: Olgu sunumu, literatürün gözden geçirilmesi
Beyhan DEMİRHAN1, A. Tülin GÜLEÇ2, Banu BİLEZİKÇİ1, Bülent CELASUN1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ANKARA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji, Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Melanom, eksizyon, rekürrens

Psödomelanom; benign bir nevüsün yetersiz eksizyonu sonrası gelişen hem dermatoskopik, hem histopatolojik olarak yüzeyel yayılan malign melanomu taklit eden derinin pigmente lezyonudur. Psödomelanomun özelliklerinin bilinmesi gereksiz tedavilerin önlenmesini sağlayacaktır. Bu yazıda, 22 yaşında kadın hastanın karın derisinden kozmetik nedenle 'shave' eksizyon yapılan ben yerinde iki ay sonra gelişen psödomelanom olgusu sunulmaktadır. İlk eksizyon materyali histopatolojik olarak incelenmemişti. Yineleyen pigmente lezyonun dermatoskopi skoru yüksekti. Histopatolojik olarak malign melanomu taklit eden bazı bulgular görüldü. Hastanın öyküsünde inkomplet ben eksizyonu olması, önceki lezyondan arta kalan matür melanositik nevüs hücre yuvalarının görülmesi ve epidermal invazyonun olmaması diğer bulgularla birlikte değerlendirilerek psödomelanom tanısı konuldu.Yazıda psödomelanomun malign melanom ile ayırıcı tanısı yanısıra, psödomelanomun tanınmasının önemi vurgulandı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]