SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 1-2, Page(s) 020-021    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TONSİLLA PALATİNANIN BENİGN HİSTOPATOLOJİK LEZYONLARI: 1220 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Suna ERKILIÇ, Abdullah AYDIN, Nazım Emrah KOÇER
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Tonsilla palatina, histopatoloji

Tekrarlayan enfeksiyonlar sonucu tonsilla palatina’larda çeşitli benign lezyonlar ortaya çıkabilir. Rutin tonsillektomi materyallerinde rastlanan benign histopatolojik lezyonları ortaya koymak amacıyla bu çalışma planlandı. Sık tonsillit, uyku apnesi ve horlama nedenleriyle opere edilmiş 1220 olgunun tonsillektomi materyallerinin Hematoksilen-Eozin kesitleri tekrar değerlendirildi. İncelenen kesitlerde aktinomiçes kolonilerinin varlığı ve sıklığı, kriptik apseler, kistik oluşumlar (skuamöz epitelle döşeli ve içi keratin dolu kist oluşumu ile karakterize dilate kriptler), granülomlar ve fibrotik interstisyel reaksiyonların varlığı kaydedildi. Aktinomiçes kolonileri 101 olguda (%8.22), kriptik apseler 90 olguda (%7.37), kistik oluşumlar 97 olguda (%7.95), granülomlar 7 olguda (%0.57), fibröz bant kalınlaşması 64 olguda (%5.41) ve fibrozis 7 olguda (%0.57) saptandı. Tonsilla palatina’da benign lezyonlara sık olarak rastlanmaktadır, bu lezyonlar yalnızca mikroskopik olarak görülebilmektedirler ve bir kısmı sistemik bir hastalığın tonsilla palatina’daki bulgusu olabilir. Bu nedenle tüm tonsillektomi materyallerinin histopatolojik olarak incelenmesi önerilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]