SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 011-013    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PLASENTAL DEMİR DEPOLANMASI: FETAL ANOMALİ VE MOLAR GEBELİKTEKİ ANLAMI
Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Kamile KURT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Samsun
KEY WORDS : Plasenta, demir depolanması, fetal anomaliler, molar gebelik

Plasenta histokimyası üzerine yapılan klasik çalışmalar normal ilk yarı gebelik plasentalarında lineer demir depolanmaları tanımlamıştır. Bu çalışmalarda normal üçüncü trimester plasentalarında bu tip depolanmaların kaybolduğu bildirmiştir. Bu çalışmada 22 normal terminde plasenta, 15 istenmeyen gebeliğe ait birinci trimester plasenta, 11 fetal anomalili gebelik plasentası ve 17 molar gebelik plasentası ışık mikroskobunda Perl Prussian Blue boyası ile demir depolanması yönünden araştırıldı. Normal birinci trimester ve terminde gebelik plasentalarında trofoblastik bazal membranda lineer, granüler demir depolanması saptandı (sırası ile %6.60 ve %13.60; ortalama villus tutulum yüzdeleri, sırası ile %5 ve %8). Fetal anomali varlığında trofoblastik bazal membranda demir depolanmasının belirgin biçimde arttığı gözlendi (olguların %45.50’si). Bu olguların ortalama villus tutulum yüzdesi %42.40 idi. Molar gebeliklerde demir depolanması mevcut değildi. Trofoblastik bazal membranlarda gebeliğin gelişimi ile dereceli olarak azalan demir depolanmasının gözlenmesi normaldir. Plasentalarda artmış demir depolanması belki de fetal anomalilere eşlik eden patolojik bir bulgudur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]