SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 010-012    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PREEKLAMPSİLİ OLGULARIN TERM PLASENTALARINDA VİLLÖZ TROFOBLAST PROLİFERASYONUNUN İNCELENMESİ
Gülsüm Özlem ELPEK, Şeyda KARAVELİ, Bio. MSc. Nuran KELEŞ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Preeklampsi, trofoblast, PCNA, Ki-67, proliferasyon

Preeklampsi ile ilgili çok sayıda araştırmalar yapılmış olmasına karşın, plasenta ile ilişkili olan bu hastalıkta, villöz trofoblastların proliferatif indekslerinin değerlendirildiği çalışmalar az sayıdadır. Çalışmamızın amacı, preeklampside termdeki plasentalarda villöz trofoblastların proliferasyon indekslerini incelemek ve elde edilen değerleri normal gebeliklerde elde edilenler ile karşılaştırmaktır. Çalışmamıza, 40 preeklampsi ve 10 normal gebelik olgusuna ait toplam 50 plasenta dahil edildi. Parafine gömülü doku örneklerinden hazırlanan kesitler Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ve Ki-67 ile immünohistokimyasal olarak boyandı. Her bir kesitte bir projeksiyon mikroskobunda, x400 büyütmede, PCNA ve Ki-67 pozitif ve negatif villöz trofoblastlar sayıldı. PCNA indeksi normal gebeliklerde %27.45±11.90, preeklampside ise %46.97±18.47 olarak belirlendi. Ki-67 indeksinin ise normal gebeliklerde %8.13±3.02 olduğu saptanırken, bu değerin preeklampside %39.10±16.51 olduğu gözlendi. Yapılan istatistiksel analizde iki grubun hem PCNA, hem de Ki-67 endeksleri arasındaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). Sonuçlarımız, preeklampside villus yüzeyinde ortaya çıkan zedelenmeler sonucunda trofoblastların onarım hiperplazisine uğradığı görüşünü desteklemektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]