SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 027-030    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MALİGN MELANOM İLE SPİTZ NEVUS VE ATİPİK SPİTZ TÜMÖR AYRIMINDA Kİ-67 VE P53’ÜN DEĞERİ
Taner AKALIN, Ayla YÜCETÜRK, Gülşen KANDİLOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Spitz nevus, malign melanom, immunhistokimya, Ki-67, p53

Bu çalışmada; 22 nodüler malign melanom (NMM), 25 Spitz nevus (SN) ve 8 atipik Spitz tümör (AST) olgusuna immunhistokimyasal yöntemle Ki-67 (MIB-1) ve p53 (D0-7) uygulandı. P53 immunreaktivitesi açısından, NMM ile SN arasındaki fark anlamlı iken (p=0,0001), NMM ile AST arasındaki fark anlamlı değildi . Ki-67 indeks değerleri, NMM ile AST (p=0,013) ve NMM ile SN (p=0,0001) arasında anlamlı idi. AST ile SN arasında p53 değerleri istatistiksel olarak farklı iken (p=0,0002), Ki-67 değerleri açısından fark saptanmadı. Malign melanom ile AST ve SN histopatolojik ayrımında Ki-67 ve p53’ün immunhistokimyasal olarak değerlendirilmesi konvansiyonel histolojik bulgulara yardımcı yöntemlerdir. Özellikle atipik Spitz tümör olguları düşünüldüğünde Ki-67, p53’e göre daha değerlidir. Histolojik olarak Spitz nevustan farklı yönleri olan ancak konvansiyonel malign melanom tanısı koymak için yeterli bulgunun olmadığı olguları atipik Spitz tümör olarak adlandırmanın uygun olduğu düşüncesindeyiz. Bu olgulara reeksizyon ve klinik takip önermek uygun olacaktır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]