SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 166-173    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Tonsil maligniteleri arasında lenfoproliferatif hastalıkların dağılımı
Gülşah KAYGUSUZ, Cevriye CANSIZ, Işınsu KUZU, Serpil DİZBAY SAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Tonsil, lenfoma, malignite

Amaç: Bölümümüzde daha önce değerlendirilen tonsillektomi vakalarında belirlenen patolojilerin dağılımı, lenfoproliferatif hastalık tutulum oranları ve tiplerini belirlemeyi amaçladık ve sonuçlarımızı literatür bilgileri ışığında gözden geçirdik.

Materyal ve Metod: Ocak 2000-Mayıs 2008 tarihleri arasında incelenen 491 hastaya ait tonsillektomi materyallerinin patoloji raporları taranmıştır.

Bulgular: Sırasıyla 33 hastada (%6) lenfoma, 22 hastada (%4) tonsiller yassı hücreli karsinom, 1 hastada (%1) plazmasitoma ve 2 hastada (%1) malign melanom özelliğinde toplam 58 hastada malignite infiltrasyonu görülmüştür. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (22 hasta, %66) en sık rastlanan lenfoma tipidir.

Yorum: Tonsil yerleşiminde gözlenen neoplaziler arasında serimizde lenfomalar, diğer serilerin aksine ilk sırada yer almaktadır. En sık diffüz büyük B hücreli lenfomalar görülmektedir. Özellikle erişkin hastalarda, belirlenmiş klinik risk faktörlerinin bulunduğu durumlarda tonsillektomi materyallerinin histopatolojik incelemesinin gerekli olduğu görüşündeyiz.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]