SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 194-212    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Malign gliomların patolojik incelenmesi: Tanıda pratik sorunlar ve Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflaması
Tarık TİHAN1, Ayça ERŞEN2
1 University of California, San Francisco, Department of Pathology, Neuropathology Unit, SAN FRANCISCO
2 Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Pathology, İZMİR
KEY WORDS : gliom, glioblastom, oligodendrogliom, oligoastrositom, ependimom

“2007 Dünya Sağlık Örgütü Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflaması” (WHO 2007) uğraşıları daha önceki sınıflamalarda bulunmayan histolojik tür (entity) ve alt türlerin (varyant) tanımlanmasını ve var olan histolojik türlerin özelliklerinin açıklık kazanmasını sağlamıştır. Cerrahi patoloji uzmanlarının günlük çalışmaları nı doğrudan etkileyeceğine inandığımız bu değişikliklerin bilinmesi bizce büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, malign gliomlar ile ilgili olan WHO 2007 değişikliklerinin bir özetini bu yazıda derlemeye çalıştık.

Malign gliomların histopatolojik özellikleri çok çeşitlilik gösterir. Malign gliomların tiplendirme ve derecelendirmesinde yeni histolojik tür, alt tür ve biçimlerin (pattern) göz önüne alınması, ve yeni sınıflamaya uygun daha özgün bir tanıya ulaşılması gereklidir. Özel boyalar, immünohistokimya ve moleküler/genetik incelemeler günlük uygulamada giderek daha fazla değer kazanmaktadır. Bu durum, cerrahi patologların teknik gelişmeleri takip etmelerini ve bu gelişmeleri çalışma ortamları na uyarlamalarını gerekli kılmaktadır.

Bir olgunun uygun biçimde ele alınması ve doğru yorumlanması her zaman patolog, radyolog ve cerrahın etkin ve dolaysız iletişimini gerektirir. Bunun yanısıra dikkatle seçilmiş olan yardımcı tanı yöntemlerinin doğru değerlendirilmesi de büyük önem taşır. Uzmanlar arası iletişimin ve özel tanı yöntemlerinin etkin bir biçimde kullanımı gittikçe daha fazla önem kazanacak ve tedavinin başarısını artıracaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]