SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1, Page(s) 019-028    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00957
Türkiye'de patoloji laboratuvarlarının genel profili
Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Alp USUBÜTÜN2, Öner DOĞAN3, Binnur ÖNAL4, Özlem AYDIN5
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, TÜRKİYE
4Ankara Dışkapı YB Eğitim-Araştırma Hastanesi 1. Patoloji Kliniği, ANKARA, TÜRKİYE
5Acıbadem Hastaneleri Merkez Patoloji Laboratuvarı, İSTANBUL, TÜRKİYE
KEY WORDS : Patoloji, laboratuvar, profil

Amaç: Patoloji laboratuvarlarında standartların yaygınlığı ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için, tüm patoloji laboratuvarlarını göz önüne alan ve ülkemiz koşullarına uyarlanmış bir düzenlemenin yapılması gereklidir. Bu çalışmada, Türkiye'de patoloji laboratuvarlarındaki durumun bir anket aracılığıyla saptanması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Altmış sekiz sorudan oluşan bir anket, Üniversite, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Hizmet Hastanesi, Özel Hastane ve Özel Laboratuvarlardan oluşan 250 patoloji birimine gönderilmiştir. Bunların 84'ünden yanıt alınmıştır. Sonuçlar SPSS programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ülke genelinde değişkenlik göstermekle birlikte, patolog, teknisyen ve sekreter sayılarının, materyal sayılarına göre düşük olduğu gözlenmiştir. Araştırma görevlilerinin sorumlu olduğu materyal sayılarında ve dağılımında sorunlar olduğu saptanmıştır. Arşiv materyallerinin saklanmasında bir standardın olmadığı görülmektedir. Çoğu birimde, çok dar mekanlarda çalışıldığı anlaşılmaktadır. Cihaz sayısı ve çeşitliliği ve konvansiyonel yöntemlerin kullanımı materyal sayısı ile orantılıdır.

Sonuç: Ülkemizdeki patoloji laboratuvarlarının mekan, donanım ve personel konusunda ciddi sorunları olduğu görülmektedir. Bu anket ve sonuçları ile hazırlanacak bir standartlar yönergesi oluşturulması gerekmektedir. Sonraki aşamada ise, bu standartlar ile ülkemize özgü bir kalite kontrolü ve kalite güvencesi programı hazırlanmasına gereksinim vardır. Bu konuda başta Patoloji Dernekleri Federasyonu olmak üzere tüm patoloji derneklerinin aktif rol oynaması gerekmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]