SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1, Page(s) 029-037    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00958
Türkiye'de patoloji laboratuvarlarında kalite kontrol
Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Alp USUBÜTÜN2, Öner DOĞAN3, Binnur ÖNAL4, Özlem AYDIN5
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, TÜRKİYE
4Ankara Dışkapı YB Eğitim-Araştırma Hastanesi 1. Patoloji Kliniği, ANKARA, TÜRKİYE
5Acıbadem Hastaneleri Merkez Patoloji Laboratuvarı, İSTANBUL, TÜRKİYE
KEY WORDS : Anket, kalite kontrolü, kalite güvencesi, patoloji laboratuvarı

Amaç: Türkiye'de uygulanacak bir kalite kontrolü ve kalite güvencesi programının standartlarını belirleyebilmek için patoloji laboratuvarlarındaki durumun bir anket aracılığıyla saptanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Altmış sekiz sorudan oluşan bir anket, Üniversite, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Hizmet Hastanesi, Özel Hastane ve Özel Laboratuvarlardan oluşan 250 patoloji birimine gönderilmiştir. Bunların 84'ünden yanıt alınmıştır. Sonuçlar SPSS programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Patoloji birimine özgü kalite güvencesi programı uygulayan merkez bulunmamaktadır. Birkaç kurumda tıbbi laboratuvar akreditasyon modelinin denendiği, genel hastane kalite programı uygulamasının ise yaygın olduğu gözlenmiştir. Cihaz kullanımı ve kalibrasyonunda standart bir uygulama olmadığı saptanmıştır. Uygulanan yöntemleri yazılı olarak tanımlayan, kayda alan birim kabaca yarı yarıyadır. Makroskopik örneklemede ve raporlamada çoğu birimin bir kaynak kullandığı ve bu kaynağı kendi koşullarına uyarladıkları anlaşılmaktadır. Erişkin otopsi sayısının yok denecek kadar az olduğu, buna karşılık pediatrik otopsilerin çok sayıda ve birçok merkezde yapıldığı görülmektedir. Kabaca yine birimlerin yarısında güvenlik konusunda sıkıntılar olduğu, özellikle sıvı atık uzaklaştırmada tüm ülkede doğru yöntemin uygulanmadığı dikkati çekmektedir.

Sonuç: Çoğu patoloji biriminin kalite kontrolü ve kalite güvencesi programlarının bazı gereklerini herhangi bir protokole bağlı kalmaksızın uyguladıkları anlaşılmaktadır. Anket sonuçları, dünyada mevcut patolojiye özgü kalite kontrolü ve kalite güvencesi programlarının ülkemiz koşullarına uymadığını göstermektedir. Ülkemiz koşullarına uygun, standart bir kalite kontrolü ve kalite güvencesi programının oluşturulması gerekmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]